Opłaty za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim. - Dz.U.1923.38.267 - OpenLEX

Opłaty za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.267

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 1923 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Na podstawie art. 9781 i 979 U. P. K. w brzmieniu według ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 30 poz. 169) zarządza się co następuje:
§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 32 poz. 262) otrzymuje brzmienie następujące:

"Wysokość opłat za poszczególne czynności oblicza się w sposób następujący: podstawową kwotą podaną w taksie mnoży się przez liczbę, odpowiadającą x/2 dotychczasowego mnożnika drożyźnianego t. j. 850, przyczem suma w ten sposób uzyskana zmieniać się będzie w tym stosunku w jakim zmieniać się będą płace urzędników państwowych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przyczem traci moc obowiązującą § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 29 kwietnia 1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 32 poz. 262).