Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873

Na podstawie art. 9781 i 979 ros. ust. post. karn. w brzmieniu nadanem ustawą z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem obowiązującem w b zaborze rosyjskim (Dz U. R. P. № 30 poz. 169) i § 184 austr ust o postąp, karnem w brzmieniu nadanem ustawą z dnia 16 lipca 1920 r., zamieniającą ustawę, o postępowaniu karnem dla b. zaboru austriackiego (Dz. U. R. P. № 67 poz. 453), zarządza się co następuje:
Lekarze urzędowi i wolno praktykujący za czynności sądowo-lekarskie pobierają opłaty podług taksy określonej w niniejszem rozporządzeniu.
Za czynności nieprzewidziane w taksie oblicza się wynagrodzenie podług normy określonej za czynności analogiczne.
W miastach, mających ponad 50.000 mieszkańców, należy się biegłemu przy badaniach mających się odbyć poza jego mieszkaniem zwrot kosztów przejazdu w obie; strony, o ile odległość pomiędzy mieszkaniem i miejscem czynności wynosi więcej, niż dwa kilometry i o ile biegły me. korzysta z rządowych środków przewozowych; zwrot kosztów pojazdu (dorożki) przyznać należy jedynie w braku środka masowego transportu (tramwaje, omnibusy i t. p.)
Gdy w czynności urzędowej bierze udział kilku biegłych, każdy z nich otrzymuje całkowitą należność za dokonaną przezeń czynność.
Przy ryczałtowych opłatach za czynności sądowo-lekarskie należność powinna być obliczoną podług przeciętnej liczby badań i orzeczeń sądowo-lekarskich, dokonanych w danym okręgu w ciągu ostatnich 2 lat Opust ze strony lekarza nie może wynosić mniej niż 10%.
Za dokonane przez biegłego czynności miejscem jego zamieszkania oprócz sum obliczonych na podstawie niniejszej taksy, należy mu się zwrot rzeczywistych kosztów podróży i djety.
Diety dla lekarzy biegłych oblicza się w ten sposób, że lekarzom urzędowym i profesorom uniwersytetu należą się diety podług ich stopnia służbowego, prywatnym docentom uniwersytetu oraz lekarzom naczelnym szpitali publicznych diety VI stopnia służbowego, innym lekarzom dyplomowanym diety VII stopnia służbowego według zasad każdocześnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów o dietach za podróże służbowe funkcjonarjuszów państwowych.
Opłaty za czynności sądowo - lekarskie łącznie ze stratą czasu są następujące:
1)
badanie sądowo-lekarskie osób wraz z orze.
a)
osób uszkodzonych na ciele w zwykłych przypadkach oraz wszystkich dla stwierdzenia ich stanu zdrowia zł. 3
b)
jeżeli badanie było długie i żmudne, bądź z powodu ilości obrażeń, bądź z powodu ich charakteru, np. przy uszkodzeniu mózgu, rdzenia, przy nerwicach urazowych, przy obrażeniach narządów wewnętrznych, jak to: płuc, serca, trzewiów brzusznych, wewnętrznych narządów płciowych, lub też gdy orzeczenie musiało być obszernie uzasadnione zł. 15
2)
nałożenie badanemu opatrunku (oprócz zwrotu za dostarczony materjał opatrunkowy) zł. 2
3)
badanie przez lekarza - specjalistę, powołanego w charakterze konsultanta wraz z orzeczeniem zł. 5
4)
badanie stanu umysłowego wraz z orzeczeniem:
a)
badanie jednorazowe zł. 7-10
b)
każde następne badanie zł. 4- 6
5)
oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok osoby dorosłej, dziecka lub noworodka wraz z orzeczeniem zł. 10
6)
oględziny zewnętrzne zwłok lub sekcja częściowa wraz z orzeczeniem zł. 6
7)
obecność wraz z ewentualną radą zawodową przy sekcji, ekshumacji, lub oględzinach zwłok, za każde zaczęte pół godziny zł. 2
8)
obecność przy rozprawach sądowych razem z udzieleniem orzeczenia za każde zaczęte pół godz. zł. 2

Przerwę trwającą mniej niż godzinę, jeżeli nastąpi w ciągu rozprawy, lub pomiędzy dwiema rozprawami, odbywającemi się tego samego dnia, wlicza się w czas obecności;

9)
orzeczenie wydane na podstawie przejrzenia akt zł. 3-10
10)
badanie gołem okiem narzędzi, leków, trucizn, plam i t. p., o ile musi się ono odbywać oddzielnie od badań wymienionych w punktach poprzednich, wraz z orzeczeniem zł. 3
11)
specjalne naukowe badanie wraz z orzeczeniem (oprócz zwrotu za zużyte odczynniki)
a)
plam: mikroskopowe, chemiczne, względnie widmowe, oraz biochemiczne zł. 10-15
b)
krwi na obecność tlenku węgla zł. 5
c)
potraw, leków, trucizn, wymiocin, kału, włosów, cząstek ciała-mikroskopowe zł. 10-15
d)
bakterji z założeniem hodowli i doświadczeniem na zwierzętach zł. 15-30
e)
szczegółowe kliniczne badanie moczu zł. 4
f)
badanie promieniami "Rontgena" zł. 10-20
12)
stawienie się na podstawie otrzymanego wezwania, gdy czynność bez winy lekarza nie została wykonana, za każde zaczęte pół godziny zł. 1
Jeżeli okaże się nieodzowna potrzeba przybrania przy czynności sądowo-lekarskiej pomocy felczera, sanitarjuszów i t. p., należy przyznać osobie przybranej do pomocy odszkodowanie za oderwanie się od zajęć w wysokości 1-5 zł.; niezależnie od tego rzeczone osoby otrzymują zwrot wyłożonych kosztów przyjazdu, tudzież kosztów powrotu i pobytu w siedzibie Sądu, jeżeli zostały wezwane z miejscowości, odległej ponad 15 kilometrów od miejsca posiedzenia sądu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z. dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydane w porozumieniu z Ministrami-Skarbu i Zdrowia Publicznego, o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim z dnia 29 kwietnia 1922 roku (Dz. U. R. P. № 32 poz. 262) i z dn 30 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 38 poz. 267) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 14 kwietnia 1923 r. w przedmiocie należytości znawców-lekarzy w b. zaborze austrjackim (Dz. U. R. P. № 42 poz. 290).
1 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1925 r. (Dz.U.25.115.822) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 1925 r.