Opłaty w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.41.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 sierpnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym. *

Na podstawie art. LX § 1 przepisów wprowadzających kodeks handlowy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 57, poz. 503) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
W postępowaniu przed sądem rejestrowym pobiera się następujące opłaty:
1)
wpis,
2)
opłatę rejestrową,
3)
opłatę kancelaryjną.
Jeżeli rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej, w postępowaniu przed sądem rejestrowym należy stosować odpowiednio art. 1-3, 5-39, 112 i 113 przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
W przypadkach, w których sąd rejestrowy działa z urzędu lub na wniosek władzy właściwej, opłatę uiszcza na podstawie urzędowego wymiaru strona, której sprawa dotyczy.
Jeżeli sąd rejestrowy jest obowiązany działać z urzędu, nie zwraca pisma, nieopłaconego należycie, lecz wymierza z urzędu opłatę i zarządza jej ściągnięcie.

Wpis. 4

W sprawach rejestrowych pobiera się od podania lub wniosku do protokołu, rozpoczynającego postępowanie sądowe, wpis stały w wysokości 50 złotych.

Ponadto w sprawach o rozwiązanie spółki sąd rejestrowy, wydając postanowienie o jej rozwiązaniu, wymierzy z urzędu wpis stosunkowy w wysokości 1/2‰ od kapitału zakładowego rozwiązanej spółki, co najmniej 18 zł. Opłatę ponosi spółka.

Wolne są od wpisu pisma i wnioski do protokołu, rozpoczynające postępowanie sądowe:
1)
w sprawach, w których pobiera się opłatę rejestrową;
2)
w sprawach o wymuszenie spełnienia obowiązku ustawowego.

Wolne są również od tej opłaty pisma lub oświadczenia do protokołu, jeżeli treścią ich jest jedynie stwierdzenie złożenia sądowi rejestrowemu dokumentu w wykonaniu obowiązku ustawowego.

Wpis stały w wysokości 50 zł pobiera się od:
1)
rewizji,
2)
skargi o wznowienie.

Od zażalenia pobiera się wpis stały w wysokości 30 zł.

Opłaty rejestrowe.

Kupcy jednoosobowi i osoby prawne, nie będące spółkami handlowymi, prowadzący przedsiębiorstwa handlowe, uiszczają za wpisanie ich do rejestru handlowego (pierwszy wpis) opłatę w kwocie 200 zł.

Kupcy jednoosobowi i osoby prawne, nie będące spółkami handlowymi, prowadzący przedsiębiorstwa przemysłowe, uiszczają za wpisanie ich do rejestru handlowego (pierwszy wpis) opłatę w kwocie 150 zł.

Kupcy jednoosobowi i osoby prawne, nie będące spółkami handlowymi, prowadzący przedsiębiorstwa przemysłowe, nie stanowiące przedsiębiorstw w większym rozmiarze, uiszczają za wpisanie do rejestru handlowego kupca, posiadającego zakład sprzedaży artykułów własnej produkcji (pierwszy wpis), opłatę w kwocie 100 zł.
Osoby, prowadzące gospodarstwo rolne w większym rozmiarze, uiszczają za wpisanie ich do rejestru handlowego (pierwszy wpis) opłatę w kwocie 100 zł.
Spółki jawne i komandytowe uiszczają za wpisanie ich do rejestru handlowego (pierwszy wpis) opłatę w wysokości podwójnej opłaty, przewidzianej w §§ 8-10, stosownie do rodzaju przedsiębiorstwa.
Za każdy następny wpis, dotyczący kupca jednoosobowego, osoby prawnej, nie będącej spółką handlową, spółki jawnej lub komandytowej z wyjątkiem wpisania oddziału, pobiera się opłatę w wysokości połowy opłaty, przewidzianej w §§ 8-10, stosownie do rodzaju przedsiębiorstwa, jednak nie więcej niż 60 zł.
Za wykreślenie z rejestru handlowego kupca jednoosobowego, osoby prawnej, nie będącej spółką handlową, spółki jawnej lub komandytowej pobiera się opłatę w wysokości piątej części opłaty, przewidzianej w §§ 8-10, a za wykreślenie innego wpisu - w wysokości dziesiątej części opłaty, przewidzianej w §§ 8-10, stosownie do rodzaju przedsiębiorstwa.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych uiszczają opłaty następujące:
1)
za wpisanie do rejestru handlowego spółki lub towarzystwa (pierwszy wpis) opłatę w wysokości 1‰ od kapitału zakładowego (akcyjnego), przy czym każde rozpoczęte 1.000 zł liczy się za pełne, a opłata nie może być mniejsza niż 300 zł;
2)
za wpisanie do rejestru handlowego podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) - opłatę w wysokości 1‰ od sumy, o jaką kapitał zakładowy (akcyjny) zostaje podwyższony, przy czym każde rozpoczęte 1.000 zł liczy się za pełne, a opłata nie może być mniejsza niż 100 zł;
3)
za wpisanie do rejestru handlowego obniżenia kapitału zakładowego (akcyjnego) opłatę w wysokości 1/2‰ od sumy, o jaką kapitał zostaje obniżony, według zasad, przewidzianych w pkt 2;
4)
za każdy następny wpis (z wyjątkiem wpisania oddziału) opłatę w wysokości połowy opłaty, przewidzianej za pierwszy wpis (pkt 1), jednak nie więcej niż 100 zł;
5)
za wykreślenie z rejestru handlowego:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 50 zł,

spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 100 zł,

za wykreślenie innego wpisu, dotyczącego:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 30 zł,

spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 50 zł.

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada oddziały, uiszcza za każdy następny wpis lub za wykreślenie, przewidziane w §§ 12, 13, 14 pkt 4 i 5 opłatę, określoną w tych przepisach, z dodatkiem 10% za każdy oddział, jednak nie więcej niż 200 zł niezależnie od ilości oddziałów.
Spółdzielnie uiszczają opłaty następujące:
1)
za wpisanie spółdzielni do rejestru (pierwszy wpis) 50 zł,
2)
za wpis o zmianie statutu i za wykreślenie spółdzielni z rejestru 30 zł,
3)
za każdy inny wpis lub wykreślenie 100 zł.
Za wpisanie do rejestru handlowego lub rejestru spółdzielni oddziału przedsiębiorstwa (pierwszy wpis), którego zakład główny (siedziba) znajduje się w kraju, pobiera się opłaty następujące:
1)
od kupców jednoosobowych, osób prawnych, nie będących spółkami handlowymi, spółek jawnych i komandytowych opłatę w wysokości, przewidzianej w §§ 8-10, stosownie do rodzaju przedsiębiorstwa;
2)
od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością opłatę w wysokości opłaty, przewidzianej dla tej spółki za pierwszy wpis (§ 14 pkt 1), jednak nie więcej niż 100 zł;
3)
od spółek akcyjnych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 200 zł;
4)
(skreślony).

Jeżeli oddział należy do innego rodzaju przedsiębiorstw, niż zakład główny, opłaty za wpisanie do rejestru oddziału (pierwszy wpis), należącego do kupców, wymienionych w pkt 1 i 2, oblicza się według rodzaju, do jakiego należy oddział.

Opłatę za wpisy lub wykreślenia, dotyczące poszczególnych zakładów przedsiębiorstwa, uiszcza się raz jeden w sądzie rejestrowym zakładu głównego. Za wpisy lub wykreślenia w rejestrze handlowym oddziału opłat nie pobiera się.

Za wpisanie do rejestru handlowego oddziału przedsiębiorstwa (pierwszy wpis), którego zakład główny (siedziba) znajduje się za granicą, pobiera się stosownie do rodzaju przedsiębiorstwa opłaty następujące:
1)
od kupców jednoosobowych i osób prawnych, nie będących spółkami handlowymi, opłatę w wysokości podwójnej opłaty, przewidzianej w §§ 8-10;
2)
od spółek jawnych i komandytowych - opłatę w wysokości potrójnej opłaty, przewidzianej w §§ 8-10.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, których zakład główny (siedziba) znajduje się za granicą, uiszczają za pierwszy wpis opłaty następujące:

1)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 200 zł,
2)
spółki akcyjne 300 zł.

Przepisy ustępów poprzedzających nie naruszają postanowień umów międzynarodowych.

Każdy następny wpis lub wykreślenie, dotyczące przedsiębiorstwa, którego zakład główny (siedziba) znajduje się za granicą, podlega opłacie, przewidzianej dla przedsiębiorstw krajowych; wpis o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej podlega opłacie 100 zł.

Oddziały zagranicznych spółek komandytowo-akcyjnych co do opłat rejestrowych są zrównane z oddziałami zagranicznych spółek akcyjnych.

Jeżeli na podstawie jednego zgłoszenia następuje kilka wpisów lub wykreśleń, dotyczących jednego przedsiębiorstwa, wówczas pobiera się tylko najwyższą spośród opłat, jakie są przewidziane dla poszczególnych wpisów.

Za wpisanie lub wykreślenie prokury, jak również za pierwszy wpis oddziału pobiera się zawsze opłatę osobną.

Jeżeli wpisy wzmianek, przewidzianych w art. 19 i w art. 21 kodeksu handlowego, następują z urzędu, wolne są od opłaty rejestrowej.

Wolne są również od tej opłaty wykreślenia wpisów, dokonane na podstawie § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 59, poz. 511).

Opłaty rejestrowe przewidziane w §§ 8-19 pobiera się przy złożeniu pisma lub sporządzeniu protokołu zawierającego zgłoszenia okoliczności podlegających wpisaniu do rejestru.

Opłata kancelaryjna.

Za zaświadczenie, stwierdzające przedstawienie sądowi rejestrowemu inwentarza i bilansu przez kupca rejestrowego, pobiera się opłatę kancelaryjną:

od kupców jednoosobowych i osób prawnych, nie będących spółkami handlowymi 30 zł,

od spółek jawnych i komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 50 zł,

od spółek akcyjnych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 100 zł.

Jeżeli kupiec przedstawił inwentarz i bilans jednocześnie, opłatę kancelaryjną za zaświadczenie pobiera się raz jeden.

W razie ponownego przedstawienia sądowi rejestrowemu sprostowanego lub uzupełnionego bilansu albo inwentarza pobiera się za zaświadczenie od każdego dokumentu opłatę osobną w wysokości 50 zł.

Poza opłatami, przewidzianymi w paragrafie niniejszym, pobiera się w związku z przedstawieniem sądowi rejestrowemu inwentarza i bilansu jedynie opłatę za doręczenie.

Za odpisy i wyciągi oraz za sporządzenie protokołu o skreśleniu podpisu wobec sekretarza pobiera się opłatę kancelaryjną według przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ponadto w postępowaniu przed sądem rejestrowym pobiera się opłatę kancelaryjną w przypadkach i według zasad przewidzianych w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

W sprawach rejestrowych, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, stosuje się przepisy tego rozporządzenia do wszelkich czynności podlegających opłacie, które nastąpią po wymienionej dacie.
Spółki komandytowo-akcyjne uiszczają opłaty rejestrowe według zasad, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszym dla spółek akcyjnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.

Jednocześnie tracą moc wszelkie przepisy w zakresie, unormowanym rozporządzeniem niniejszym, a w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1935 r. o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 291) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 47).

* Z dniem 8 czerwca 1971 r. wpisy i opłaty rejestrowe w postępowaniu przed sądem rejestrowym określone na kwoty poniżej 200 zł podwyższa się do kwoty 200 zł., zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych (Dz.U.71.12.125).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.
4 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.
5 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

6 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

7 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

8 § 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

9 § 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

10 § 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

11 § 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

12 § 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

13 § 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

14 § 17:

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

15 § 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

16 § 201 dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.
17 § 21:

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1958 r. (Dz.U.58.13.54) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1958 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.21.113) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1975 r.

18 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1951 r. (Dz.U.51.12.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.