Zm.: rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 1945 r.
o zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Na podstawie art. LX § 1 przepisów wprowadzających kodeks handlowy (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 503 z 1934 r.) w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu zarządzam, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1935 r. o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 291) wprowadza się zmiany następujące:

wysokość wpisu przewidzianą w § 5 zdanie pierwsze i § 7, granicy opłaty stosunkowej - w § 5 zdanie drugie, opłaty rejestrowej - w §§ 8, 9, 10, 14 pkt 5), §§ 17, 18 zdanie pierwsze pkt 3) i 4), § 19 zdanie drugie pkt 1) i 2) i zdanie czwarte, granic opłaty rejestrowej - w §§ 12, 14 pkt 1), 2) i 4), §§ 16, 18 zdanie pierwsze pkt 2) oraz opłaty kancelaryjnej - w § 23 podwyższa się czterokrotnie.

W sprawach rejestrowych, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisy tegoż rozporządzenia stosuje się do wszelkich powodujących opłatę czynności, które nastąpią po tej dacie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1945 r.