Przepisy wprowadzające kodeks handlowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 czerwca 1934 r.
Przepisy wprowadzające Kodeks Handlowy. *

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 97.121.769) oraz przez art. 69 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 99.101.1178), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia tych zmian jest taka sama jak data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

..................................................

Preambuła 1 (uchylona).

Przepisy ogólne.

Pozostaje w mocy rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz spółek akcyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 598) 3 .

Jeżeli utrzymane w mocy przepisy powołują się na uchylone przepisy kodeksów handlowych, stosuje się odpowiednie przepisy nowego kodeksu.

Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej kodeksu handlowego francuskiego.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Przepis szczególny dla obszaru mocy obowiązującej T. XI cz. II Zawodu Praw.

(uchylony).

Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej kodeksu handlowego francuskiego i T. XI cz. II Zwodu Praw.

(uchylony).

(uchylony).

Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej kodeksu handlowego austrjackiego.

Przepisy szczególne dla obszaru mocy obowiązującej kodeksu handlowego niemieckiego.

Przepisy przejściowe.

§  1.
Osoby, które w chwili wejścia w życie kodeksu handlowego były zarejestrowane jako kupcy, są kupcami rejestrowymi, chociażby nie odpowiadały warunkom kodeksu handlowego.
§  2.
Osoby te mogą jednak uzyskać wykreślenie firmy, skutkiem czego przestają być kupcami rejestrowymi.
§  3.
Osoby, które w chwili wejścia w życie kodeksu handlowego nie były kupcami rejestrowymi, a są nimi na zasadzie kodeksu handlowego, mają obowiązek wpisać się do rejestru handlowego w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie kodeksu.

Firmy, zarejestrowane w chwili wejścia w życie kodeksu handlowego, a nie odpowiadające przepisom kodeksu handlowego, mogą być używane nadal w dotychczasowem brzmieniu, powinny jednak być uzupełnione w ciągu sześciu miesięcy od chwili wejścia w życie kodeksu handlowego dodatkiem, oznaczającym obecnego właściciela zgodnie z przepisami o firmie.

Obowiązkowe wpisy, których dotychczasowe przepisy nie wymagały, powinny być zgłoszone celem wpisania do rejestru w ciagu sześciu miesięcy od chwili wejścia w życie kodeksu handlowego.

Skutki prawne prokury i pełnomocnictwa handlowego, udzielonego przed wejściem w życie kodeksu handlowego, ocenia, się według tegoż kodeksu.

(uchylony).

Do spółek, które istniały w chwili wejścia w życie kodeksu handlowego, a które są spółkami jawnemi w rozumieniu kodeksu handlowego, stosuje się przepisy tego kodeksu z nastepującemi wyjątkami:

1)
zarejestrowane ograniczenia prawa spólnika do reprezentowania spółki pozostają w mocy aż do ich wykreślenia;
2)
do spółek powyższych nie stosuje się art. 91 § 1 oraz art. 92-111.
§  1.
Do spółek akcyjnych, zarejestrowanych lub zgłoszonych do zarejestrowania przed wejściem w życie kodeksu handlowego, stosuje się przepisy tego kodeksu o spółkach akcyjnych z wyjątkami przewidzianemi w art. XXXIX.
§  2.
Sprzeczne z przepisami kodeksu handlowego postanowienia statutów takich spółek nie mają mocy prawnej.
§  3.
Spółki, które do dnia wejścia w życie kodeksu handlowego nie uzgodniły w istotnych punktach swych statutów z przepisami prawa o spółkach akcyjnych z 1928 r., mogą ulec rozwiązaniu i likwidacji na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, wydawanego na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu. Postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie podlegają wykonaniu dopiero po ich uprawomocnieniu się.
§  4.
Rozwiązanie spółki na podstawie paragrafu poprzedzającego nie może nastąpić po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie kodeksu handlowego.
§  1.
Do spółek akcyjnych, zarejestrowanych lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1929 r., nie stosuje się przepisów kodeksu handlowego, o ile mogłyby naruszyć prawa nabyte.
§  2.
W szczególności stosować się nie będzie następujących przepisów:
1)
art. 307-338 o zawiązaniu spółek akcyjnych;
2)
art. 343 o odpowiedzialności za pełną wpłatę i uwolnieniu akcjonariusza od pełnej wpłaty, jeżeli uwolnienie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 1929 r.;
3)
art. 344 § 1 o niepodzielności akcyj;
4)
art. 346 o zakazie wydawania tymczasowych dowodów (promes) na okaziciela, jeżeli wydanie takich dowodów nastąpiło przed dniem 1 stycznia 1929 r.;
5)
art. 357-360 i 364 o ograniczeniu praw akcyj uprzywilejowanych, świadectw założycielskich i akcyj użytkowych, jeżeli akcjom takim lub świadectwom przyznane zostały rozleglejsze prawa przed dniem 1 stycznia 1929 r.

Do spółek akcyjnych, mających swą siedzibę na obszarze województwa śląskiego, zgłoszonych do zarejestrowania po dniu 1 kwietnia 1933 r., jak również do spółek, zarejestrowanych lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r., które uzgodniły swe statuty z przepisami prawa o spółkach akcyjnych z 1928 r., przepisy kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych stosuje się od dnia wejścia w życie kodeksu handlowego.

§  1.
Do spółek akcyjnych, mających swą siedzibę na obszarze województwa śląskiego, a zarejestrowanych lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r., które nie dokonały uzgodnienia, przewidzianego w artykule poprzedzającym, przepisy kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych stosować się będzie od dnia zarejestrowania statutu, uzgodnionego z przepisami kodeksu handlowego.
§  2.
Uzgodnienie statutu w trybie, przewidzianym przez prawa, obowiązujące przed dniem 1 kwietnia 1933 r., oraz zgłoszenie do rejestru handlowego uzgodnionego statutu nastąpić powinno najpóźniej do dnia 31 grudnia 1938 r.
§  3.
Po upływie tego terminu sprzeczne z przepisami kodeksu handlowego postanowienia statutów takich spółek nie będą miały mocy prawnej.
§  4.
Spółki, które w powyższym terminie nie uzgodnią w istotnych punktach swych statutów z przepisami kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych, mogą ulec rozwiązaniu i likwidacji na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, wydanego na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu. Postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie podlegają wykonaniu dopiero po ich uprawomocnieniu się.
§  5.
Rozwiązanie spółki na podstawie paragrafu poprzedzającego może nastąpić tylko do końca roku 1943.
§  1.
Do spółek akcyjnych, mających swą siedzibę na obszarze województwa śląskiego, a zarejestrowanych lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r., nie stosuje się przepisów kodeksu handlowego, o ile mogłyby naruszyć prawa nabyte.
§  2.
W szczególności stosować się nie będzie następujących przepisów:
1)
art. 307-338 o zawiązaniu spółek akcyjnych;
2)
art. 343 o odpowiedzialności za pełną wpłatę i uwolnieniu akcjonarjusza od pełnej wpłaty, jeżeli uwolnienie nastąpiło przed dniem 1 kwietnia 1933 r.;
3)
art. 344 § 1 o niepodzielności akcyj;
4)
art. 346 o zakazie wydawania tymczasowych dowodów (promes) na okaziciela, jeżeli wydanie takich dowodów nastąpiło przed dniem 1 kwietnia 1933 r.;
5)
art. 357-360 i 364 o ograniczeniu praw akcyj uprzywilejowanych, świadectw założycielskich i akcyj użytkowych, jeżeli akcjom takim lub świadectwom przyznane zostały rozleglejsze prawa przed dniem 1 kwietnia 1933 r.;
6)
art. 432-439 o podwyższeniu kapitału akcyjnego, jeżeli uchwała o podwyższeniu została zgłoszona do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r.;
7)
przepisy o zmianie statutu i obniżeniu kapitału akcyjnego, jeżeli zmiana lub obniżenie zostały zgłoszone do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r.;
8)
przepisy o łączeniu się spółek akcyjnych, jeżeli połączenie zostało zgłoszone do zarejestrowania przed dniem 1 kwietnia 1933 r.

Do umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartych po dniu 1 stycznia 1934 r., jak również do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do zarejestrowania po dniu 1 stycznia 1934 r., stosuje się przepisy kodeksu handlowego o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1934 r., przepisy kodeksu handlowego o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stosować się będzie o tyle, o ile artykuły poniższe (art. XLV - LI) nie stanowią inaczej.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisane do rejestru lub zgłoszone do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1934 r. na obszarze, na którym obowiązywał dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P .P. Nr 15, poz. 201), uważane są za spółki, w których spólnik może mieć większą ilość udziałów.

§  1.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały wpisane do rejestru lub zgłoszone do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1934 r. na obszarze, na którym obowiązywała ustawa niemiecka o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 kwietnia 1892 r. lub ustawa austrjacka o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 marca 1906 r., uważane są spółki, w których spólnik może mieć tylko jeden udział.
§  2.
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałych pod rządem niemieckiej ustawy z dnia 20 kwietnia 1892 r., spólnik, który nabył dalszy udział w przypadkach, przewidzianych w § 15 ust. 2 oraz § 55 ust. 3 ustawy powyższej, uważany będzie za spólnika, posiadającego jeden tylko udział. Jednakże podział udziału w ten sposób powstałego może być dokonany w myśl zasad, obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1934 r., także po wejściu w życie kodeksu handlowego.

Do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1934 r., stosuje się obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1934 r. przepisy, które dotyczą:

1)
celu spółki;
2)
najmniejszej wysokości kapitału zakładowego i udziałów;
3)
wpłaty udziałów i odpowiedzialności za wpłatę;
4)
dopłat.

Co do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1934 r., termin, przewidziany w art. 173 § 4 i 254 § 6 kodeksu handlowego, liczyć się będzie od dnia 1 stycznia 1934 r.

§  1.
Na żądanie któregokolwiek spólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd spółki obowiązany jest przeredagować umowę spółki w taki sposób, aby brzmienie jej uzgodnić z przepisami kodeksu handlowego o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością co do tych przedmiotów, co do których przepisy te obowiązują. Redakcja ta powinna być podana do wiadomości spólników na najbliższem zgromadzeniu, a następnie zgłoszona do rejestru handlowego. Ewentualne spory rozstrzyga sąd rejestrowy.
§  2.
Jeżeli chodzi o dane, ulegające wpisaniu do rejestru handlowego, sąd rejestrowy może zmusić zarząd spółki wedlug zasad, wskazanych w art. 17 kodeksu handlowego, do przedstawienia nowej redakcji.
§  3.
Ustalenie redakcji umowy spółki nie wymaga formy aktu notarjalnego.
§  1.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których kapitał zakładowy - po przerachowaniu w myśl przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 542) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o przerachowaniu bilansów przedsiębiorstw publicznych i prywatnych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 352) - nie dosięgał w dniu 1 stycznia 1934 r. najniższej wysokości, dopuszczalnej w myśl przepisów, obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1934 r. w miejscu siedziby spółki, obowiązane są do dnia 1 stycznia 1935 r. podwyższyć kapitał zakładowy co najmniej do najniższej wysokości kapitału, przewidzianej w przepisach, obowiązujących w miejscu siedziby spółki przed dniem 1 stycznia 1934 r.
§  2.
W każdym jednak razie wystarczy podwyższenie kapitału do najniższej wysokości, przewidzianej w art. 159 § 2 kodeksu handlowego.
§  3.
Jeżeli spółka nie dokona podwyższenia w myśl przepisów powyższych, sąd rejestrowy może orzec rozwiązanie spółki w trybie, przewidzianym w art. 173 kodeksu handlowego.

Przepisu art. 161 kodeksu handlowego nie stosuje się do zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały w Polsce zarejestrowane albo zgłoszone do zarejestrowania przed dniem 1 stycznia 1934 r.

§  1.
Do spółek komandytowo-akcyjnych, wpisanych do rejestru w chwili wejścia w życie kodeksu handlowego, stosuje się odnoszące się do nich przepisy, dotychczas obowiązujące.
§  2.
Zagraniczne spółki komandytowo-akcyjne mogą być dopuszczone do działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w trybie, przewidzianym w art. 310 §§ 3 i 4 kodeksu handlowego.

Przepisy tymczasowe.

Rejestr handlowy prowadzą sądy okręgowe. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu może w poszczególnych okręgach przekazywać prowadzenie rejestru handlowego sądom grodzkim, przyczem może jednemu z nich powierzyć prowadzenie rejestru handlowego dla kilku okręgów tych sądów.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych rejestr i złożone dokumenty, tudzież żądać odpisów i wyciągów oraz zaświadczeń o braku wpisu.

§  1.
Do postępowania w sprawach rejestrowych stosuje się zasady postępowania niespornego.
§  2.
Przepisy szczegółowe o urządzeniu i prowadzeniu rejestru handlowego oraz o postępowaniu w sprawach rejestrowych wyda Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w drodze rozporządzenia.
§  3.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu może wprowadzić rozporządzeniem obowiązek przedstawienia inwentarzy i bilansów sądowi rejestrowemu oraz bliżej określić tryb tego postępowania. Rozporządzenie to może wyłączyć jawność tych dokumentów. W razie wprowadzenia powyższego obowiązku sąd rejestrowy będzie mógł za nieprzedstawienie inwentarzy lub bilansów nakładać grzywny według zasad, wskazanych w art. 17 kodeksu handlowego.
§  1.
Minister Sprawiedliwości wyda w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
§  2.
Do chwili wydania rozporządzenia powyższego pozostają w mocy przepisy dotychczasowe.

Władze państwowe i komunalne, izby przemysłowo-handlowe, izby rolnicze oraz notarjusze mają obowiązek na żądanie sądu rejestrowego dostarczyć informacyj i dokumentów.

Władze skarbowe obowiązane są przesyłać za każdy miesiąc w ciągu następnych dwóch tygodni do właściwego sądu rejestrowego wykazy osób, podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego.

Notarjusze obowiązani są przesyłać za każdy miesiąc w ciągu następnych dwóch tygodni do właściwego sądu rejestrowego wykazy zdziałanych lub poświadczonych przez nich aktów, zawierających dane, ulegające wpisowi do rejestru handlowego.

§  1.
Izby przemysłowo-handlowe winny czuwać, aby nakazane przez prawo wpisy były dokonywane i aby rejestr odpowiadał rzeczywistemu stanowi rzeczy.
§  2.
W tym celu mogą one zgłaszać wnioski w sądzie rejestrowym i odwoływać się od jego postanowień. Wnioski te i dalsze postępowanie wolne są od wszelkich opłat.

(uchylony).

Rozporządzenia, wydane na podstawie prawa o spółkach akcyjnych i prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, nie tracą mocy prawnej.

Zmiany w przepisach o opłatach stemplowych.

Wykonanie i wejście w życie przepisów wprowadzających.

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Państwa z dniem 1 lipca 1934 r.

* Z dniem 1 stycznia 1965 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy zostały uchylone przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94), z wyjątkiem przepisów dotyczących spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz dotyczących tych spółek przepisów o firmie, prokurze i rejestrze handlowym.
1 Preambuła uchylona przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
2 Art. I-VIII uchylone przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
3 Art. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.92.56.274) uchylił z dniem 23 września 1992 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz spółek akcyjnych (Dz.U.26.103.598).
4 Art. XI uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
5 Art. XII uchylony przez art. II pkt 5 dekretu z dnia 29 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe (Dz.U.46.31.197) z dniem 1 października 1946 r.
6 Art. XIII uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
7 Art. XIV uchylony przez art. V pkt 5 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. Przepisy wprowadzajace prawo osobowe (Dz.U.45.40.224) z dniem 1 stycznia 1946 r.
8 Art. XV uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
9 Art. XVI uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
10 Art. XVII uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
11 Art. XVIII uchylony przez art. VI pkt 3 dekretu z dnia 8 października 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo spadkowe (Dz.U.46.60.329) z dniem 1 stycznia 1947 r.
12 Art. XIX uchylony przez art. 13 ust. 2 pkt 9 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U.47.5.20) z dniem 25 stycznia 1947 r.
13 Art. XX-XXIII uchylone przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
14 Art. XXIV uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
15 Art. XXV uchylony przez art. XII pkt 4 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo osobowe (Dz.U.45.40.224) z dniem 1 stycznia 1946 r.
16 Art. XXVI uchylony przez art. IV pkt 4 dekretu z dnia 29 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe (Dz.U.46.31.197) z dniem 1 października 1946 r.
17 Art. XXVII-XXIX uchylone przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
18 Art. XXXIV uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
19 Art. XXXV uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
20 Art. XXXVII uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
21 Art. LIII-LVI uchylone przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
22 Art. LXV uchylony przez art. 13 ust. 2 pkt 9 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U.47.5.20) z dniem 25 stycznia 1947 r.
23 Art. LXVII uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.