Opłaty sądowe na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.562

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

USTAWA
z dnia 12 czerwca 1924 r.
w przedmiocie opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

W zakresie opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego obowiązuje austrjackie cesarskie rozporządzenie z dnia 15 września 1915 r. (austr. Dz. Ust. P. № 279) ze zmianami, wymienionemi w art. 2 - 12 niniejszej ustawy.

Wszelkie kwoty, wyrażone w koronach lub halerzach, będą uważane za wyrażone w złotych, względnie w groszach.

Kwoty opłat procentowych, jeśli po obliczeniu według stawki, podanej w kolumnie piątej taryfy, są wyrażone w groszach albo w złotych i groszach, zaokrągla się wzwyż do pełnego złotego.

Ustęp 1 § 31 otrzymuje brzmienie następujące:

"Podstawę wymiaru należytości ryczałtowej, przewidzianej w pozycji taryfowej 25, ustala się w sposób, przepisany w art. 20 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. Na 44 poz. 296)".

Ustęp 1 § 45 otrzymuje brzmienie następujące:

"Do pełnomocnictw, wystawionych przez oskarżyciela prywatnego lub obwinionego dla ich zastępców, mają zastosowanie ogólne przepisy o opłatach stemplowych od pełnomocnictw".

W pozycji taryfowej 2 w ustępie c) punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie następujące:

"Przed sądem pierwszej i wyższych instancji od każdego arkusza-opłata, wymieniona w pozycji taryfowej 1 lit. a)".

Orzeczenia, wymienione w dziale A pozycji taryfowej 6, podlegają opłacie:

od a)-d):

przy wartości przedmiotu sporu:

do

50

zł.

-

1

zł.

nad

50

"

100

"

-

2

"

"

100

"

400

"

-

5

"

"

400

"

1.000

"

-

10

"

"

1.000

"

2.000

"

-

25

"

"

2.000

zł.

od wartości

-

2

%

przedmiotu sporu

Kwoty, określające należytości procentowe, wymienione w pozycjach 15,22 i 23 podwyższa się dwukrotnie.

W pozycji taryfowej 32 w ustępie b) punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie następujące:

"1. Przed sądem powiatowym - od każdego arkusza 1 zł.

2. Przed trybunałem-od każdego arkusza 5 zł".

W zakresie opłat w postępowaniu rejestrowem obowiązują punkty I i II rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 84 poz. 751).

Do podań i załączników, wnoszonych do sądów i urzędów wymiaru sprawiedliwości, a nie wymienionych w taryfie, dołączonej do cesarskiego rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. (austr, Dz. Ust. P. № 279), mają zastosowanie §§ 2 do 21 przepisów w przedmiocie opłat stemplowych od podań oraz od świadectw urzędowych, ogłoszonych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 44 poz. 298) oraz taryfa, ogłoszona rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 36 poz. 392).

§§ 23 do 28 powołanych przepisów z dnia 24 kwietnia 1923 r. wraz z wymienioną taryfą z dnia 28 kwietnia 1924 r. mają zastosowanie do niewymienionych w taryfie, dołączonej do cesarskiego rozporządzenia, a wydawanych stronom w ich sprawach prywatnych przez sądy. i urzędy wymiaru sprawiedliwości: świadectw, duplikatów, odpisów i wyciągów do wydawanych przez sądy lub notarjuszy poświadczeń zgodności z oryginałem, do sporządzanych przez strony odpisów, wreszcie do wydawanych przez sądy lub notarjuszy poświadczeń autentyczności podpisu z tą zmianą, że za czynności, sporządzone przez notarjusza, pobiera się połowę opłaty.

Protesty wekslowe (poz. 116 lit. g) austr. taryfy należytościowej z dnia 13 grudnia 1862 r. (austr. Dz. Ust. P. № 89) podlegają następującej opłacie stemplowej:

a)
w razie sporządzenia przez notarjusza 2 zł.
b)
w razie sporządzenia przez sąd:
przyroszczeniachwekslowychdo400 zł.4 zł.
"""ponad400 zł.6 zł.

Uchyla się następujące postanowienia austrjackiego cesarskiego rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. (austr. Dz. Ust. P. № 279): ustęp 2 § 5, § 43, uwagi 1 i 2 do pozycji taryfowej 32, ustęp ostatni pozycji taryfowej 2 oraz uwagi 1 i 2 do tejże pozycji.

Uchyla się ustawę z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego, lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 1 poz. 1) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 185).

Jeżeli jednak opłata ma być wymierzona według cesarskiego rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. (austr. Dz. Ust. P. № 279) w brzmieniu, ustalonem ustawą niniejszą, a za podstawę wymiaru ma służyć wartość przedmiotu, obliczona według stanu rzeczy z czasu przed wejściem w życie niniejszej ustawy, to stosują się §§ 4 (ustęp drugi), 5, 6, 7 i 8 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 186).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrom Sprawiedliwości i Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.