Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o podwyższeniu opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego oraz zastosowanie złotego do opłat sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAWIEDLIWOŚCI I SKARBU
z dnia 15 kwietnia 1924 roku
w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 25 lutego 1924 r. o podwyższeniu opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego oraz zastosowania złotego do opłat sądowych (Dz. U. R. P. № 19 poz. 186).

Na podstawie §§ 7 i 53 cesarskiego rozporządzania z dnia 15 września 1915 r. o należytościach sądowych (austr. Dz. U. P. № 279) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 186) zarządza się co następuje:
Wszelkie kwoty wyrażone w koronach i halerzach w rozporządzeniu Ministerstw: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1915 r. w przedmiocie wykonania cesarskiego rozporządzenia z dn. 15 września 1915 r. (Dz. U. P. № 279) o należytościach sądowych (austr. Dz. U. P. № 380) będą uważane za wyrażone w złotych równych frankowi złotemu i w groszach.
Zawiadomienie władzy skarbowej w celu wymiaru należytości (§ 32 rozp. wykon.) winno w przypadkach, gdy wartość przedmiotu mająca znaczenie dla wymiaru należytości podana jest w markach polskich, zawierać także datą wniesienia skargi lub innego podania -rozpoczynającego postępowanie

sądowe lub wniosku rozpoczynającego postępowanie egzekucyjne.

Ponadto, gdy w myśl art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z r. 1924 № 1 poz. 1) należytość od rozstrzygnięć i ugod sądowych, podlegających urzędowemu wymiarowi została uiszczona maczkami stemplowemi lub gotówką do rąk urzędnika prowadzącego księgę pieniężną, w zawiadomieniu (§ 32 rozp. wyk.) należy podać wysokość uiszczonej należytości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.