§ 9. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  9.
1.
Propozycje nowych opłat oraz ich zmian państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym przedstawia do konsultacji użytkownikom w terminie nie krótszym niż 4 miesiące przed planowanym wprowadzeniem ich do stosowania.
2.
Propozycja nowych opłat oraz ich zmiany, wraz z ekonomicznym uzasadnieniem, jest przedstawiana Prezesowi Urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem ich do stosowania.
3.
Po otrzymaniu propozycji nowych opłat lub ich zmiany Prezes Urzędu:
1)
ogłasza wysokość opłat w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo
2)
jeżeli propozycja nowych opłat lub ich zmiany narusza wymogi określone w ustawie, niniejszym rozporządzeniu lub w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - wstrzymuje stosowanie opłat oraz wzywa państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym do usunięcia tych naruszeń.
4.
W celu zbadania prawidłowości ustalenia wysokości opłat zawartych w propozycji Prezes Urzędu może zażądać od państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przedłożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień, w szczególności dotyczących kosztów stanowiących podstawę ustalenia tej wysokości.
5.
Informacje o wysokości opłat ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 23 ustawy, oraz zamieszczane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych.