Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym. - Dz.U.2004.16.157 - OpenLEX

Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 19 stycznia 2004 r.
w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób określania wysokości opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz tryb ich pobierania.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
maksymalna masa - maksymalną masę startową statku powietrznego, określoną w świadectwie zdatności do lotu tego statku lub innym równorzędnym dokumencie;
2)
użytkownik - użytkownika przestrzeni powietrznej polskiego rejonu informacji powietrznej;
3)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
1.
Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zwane dalej "opłatami", określane są w sposób prosty i jednoznaczny:
1)
zapewniający łatwość naliczania należności z tytułu świadczonych przez ten organ usług;
2)
umożliwiający sprawdzanie przez użytkowników poprawności naliczonej należności;
3)
zapewniający zachowanie zasady niedyskryminacji w odniesieniu do użytkowników;
4)
uniemożliwiający pokrywanie kosztów prowadzenia jednego rodzaju działalności, świadczenia jednego rodzaju usługi lub obsługi jednej grupy użytkowników przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności, ze świadczenia innego rodzaju usług lub od innej grupy użytkowników;
5)
niezniechęcający użytkowników do korzystania z usług i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowników i statków powietrznych.
2.
Opłaty są określane i pobierane w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Wysokość opłat obejmujących opłaty za usługi:
1)
nawigacyjne, w tym opłatę trasową oraz opłatę za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska,
2)
służb informacji powietrznej,
3)
służb informacji meteorologicznej

- ustalana jest z uwzględnieniem uzasadnionych, rzeczywistych i całkowitych kosztów świadczenia tych usług, ponoszonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty, wydatki i wpłaty określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", w tym:
1)
bezpośrednie koszty operacyjne utrzymania i eksploatacji,
2)
koszty pośrednie, w tym administracyjne,
3)
koszty infrastruktury, w szczególności koszt amortyzacji,
4)
koszty finansowe,
5)
koszty wynikające z zobowiązań międzynarodowych, dotyczące zarządzania ruchem lotniczym

- przy uwzględnieniu kosztu kapitału własnego.

1.
Opłata trasowa jest określana za każdy lot statku powietrznego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej z tytułu zapewniania usług wykonywanych przez służby, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy.
2.
Opłata za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska jest określana za korzystanie przez statki powietrzne z usług cywilnych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego podległych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym i świadczących usługi w zakresie kontroli zbliżania lub kontroli lotniska.
3.
Opłata za usługi służby informacji powietrznej i meteorologicznej jest określana za udostępnianie informacji lub danych lotniczych lub meteorologicznych, niezbędnych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.
4.
W odniesieniu do statków powietrznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonujących loty w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej polskiego rejonu informacji powietrznej opłata za usługi służby informacji powietrznej i meteorologicznej może być pobierana w formie zryczałtowanej stawki rocznej. Zastosowanie zryczałtowanej stawki rocznej wymaga zawarcia umowy przez użytkownika z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym.
Opłata trasowa dla statków powietrznych o maksymalnej masie powyżej 2 ton jest określana według następującego wzoru:

R = U x D x M,

gdzie:

R - oznacza opłatę trasową,

U - oznacza stawkę jednostkową opłaty trasowej,

D - oznacza ortodromiczną długość lotu wyrażoną w setkach kilometrów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, pomniejszoną o 20 km dla każdego startu i każdego lądowania na lotniskach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

M - oznacza współczynnik ciężarowy, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:

maksymalna masa

M = Ö -------------------

50

Wysokość opłaty za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska uzależnia się od maksymalnej masy.
Zmiana wysokości opłat może być dokonywana nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z wyjątkiem zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, a wpływających znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych świadczonych usług.
1.
Propozycje nowych opłat oraz ich zmian państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym przedstawia do konsultacji użytkownikom w terminie nie krótszym niż 4 miesiące przed planowanym wprowadzeniem ich do stosowania.
2.
Propozycja nowych opłat oraz ich zmiany, wraz z ekonomicznym uzasadnieniem, jest przedstawiana Prezesowi Urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem ich do stosowania.
3.
Po otrzymaniu propozycji nowych opłat lub ich zmiany Prezes Urzędu:
1)
ogłasza wysokość opłat w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo
2)
jeżeli propozycja nowych opłat lub ich zmiany narusza wymogi określone w ustawie, niniejszym rozporządzeniu lub w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - wstrzymuje stosowanie opłat oraz wzywa państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym do usunięcia tych naruszeń.
4.
W celu zbadania prawidłowości ustalenia wysokości opłat zawartych w propozycji Prezes Urzędu może zażądać od państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przedłożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień, w szczególności dotyczących kosztów stanowiących podstawę ustalenia tej wysokości.
5.
Informacje o wysokości opłat ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 23 ustawy, oraz zamieszczane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych.
1.
Użytkownicy przesyłają do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym informacje dotyczące znaków rejestracyjnych, maksymalnej masy oraz typów i wersji statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku kalendarzowym.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się nie później niż:
1)
w terminie 1 miesiąca przed planowanym dniem rozpoczęcia operacji lotniczej - w przypadku wykonywania lotów regularnych lub serii lotów nieregularnych;
2)
w dniu poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia operacji lotniczej - w przypadku wykonywania lotów nieregularnych.
3.
W razie niepodania przez użytkownika informacji o maksymalnej masie, opłaty pobiera się w wysokości określonej dla największej maksymalnej masy statku powietrznego danego typu.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w roku.
1.
Opłaty są pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym od użytkownika przed wykonaniem startu, w wyznaczonych do tego celu biurach na lotniskach, chyba że biura te nie zostały wyznaczone.
2.
Od użytkowników korzystających systematycznie z usług państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym opłaty mogą być pobierane okresowo, na podstawie zbiorczych faktur za okresy rozliczeniowe ustalone z użytkownikiem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym do dnia wejścia w życie rozporządzenia, mogą być pobierane w sposób i w wysokości dotychczasowej, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).