Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.51.607

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie opłat drogowych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. akt P. 6/02 (Dz. U. 02.214.1816), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

..................................................

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wprowadzania opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów zarejestrowanych w kraju lub za granicą, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości parametrów określone w przepisach o ruchu drogowym, zwanych dalej "pojazdami nienormatywnymi", organy właściwe do ustalania stawek tych opłat i organy właściwe do ich pobierania.
1.
Opłatę za przejazd jednorazowy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, wymienionych w § 1, ustala się w wysokości równej iloczynowi liczby kilometrów przebiegu pojazdu nienormatywnego i wyrażonej w złotych wysokości opłaty za 1 km tego przebiegu.
2.
Wysokość opłaty za 1 km przebiegu pojazdu nienormatywnego jest ustalana odpowiednio:
Lp.WyszczególnienieWysokość opłaty

w zł za 1 km

123
1Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu, za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość0,15
2Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:
a) od 4,00 m do 4,50 m włącznie0,15
b) dodatkowo za każde rozpoczęte 10 cm ponad 4,50 m0,20
3Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:
a) od wartości dopuszczalnej do 3,20 m szerokości pojazdu

włącznie

0,20
b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie0,45
c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m0,40
4Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, gdzie jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 80 kN:
1) dla osi pojedynczej:
a) ponad 80 kN do 84 kN0,40
b) ponad 84 kN do 92 kN1,10
c) ponad 92 kN do 100 kN2,60
d) ponad 100 kN do 112 kN5,50
e) za każde rozpoczęte 8 kN ponad 112 kN, dodatkowo4,00
2) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

do 1,20 m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN0,10
b) ponad 60,5 kN do 66 kN0,50
c) ponad 66 kN do 72 kN1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN2,40
e) za każde rozpoczęte 6 kN ponad 80,5 kN, dodatkowo1,20
3) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,20 m do 1,30 m:

a) ponad 65 kN do 68 kN0,20
b) ponad 68 kN do 74,5 kN1,00
c) ponad 74,5 kN do 81 kN2,10
d) ponad 81 kN do 91 kN3,70
e) za każde rozpoczęte 6,5 kN ponad 91 kN, dodatkowo3,90
4) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,30 m do 2,00 m:

a) ponad 72,5 kN do 76 kN0,30
b) ponad 76 kN do 83,5 kN1,40
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN2,90
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN4,70
e) za każde rozpoczęte 7 kN ponad 101,5 kN, dodatkowo4,90
5Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, gdzie jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 100 kN:
1) dla osi pojedynczej:
a) ponad 100 kN do 105 kN0,60
b) ponad 105 kN do 115 kN1,30
c) ponad 115 kN do 125 kN2,40
d) ponad 125 kN do 140 kN4,20
e) za każde rozpoczęte 10 kN ponad 140 kN, dodatkowo2,00
2) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

do 1,10 m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN0,20
b) ponad 60,5 kN do 66 kN0,60
c) ponad 66 kN do 72 kN1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN2,30
e) za każde rozpoczęte 6 kN ponad 80,5 kN, dodatkowo3,00
3) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,10 m do 1,20 m:

a) ponad 65 kN do 68 kN0,10
b) ponad 68 kN do 74,5 kN0,50
c) ponad 74,5 kN do 81 kN1,30
d) ponad 81 kN do 91 kN2,70
e) za każde rozpoczęte 6,50 kN ponad 91 kN, dodatkowo3,20
4) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,20 m do 1,30 m:

a) ponad 72,5 kN do 76 kN0,10
b) ponad 76 kN do 83,5 kN0,90
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN2,20
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN4,10
e) za każde rozpoczęte 7 kN ponad 101,5 kN, dodatkowo4,20
5) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,30 m:

a) ponad 80 kN do 84 kN0,60
b) ponad 84 kN do 92 kN1,70
c) ponad 92 kN do 100 kN3,50
d) ponad 100 kN do 112 kN6,30
e) za każde rozpoczęte 8 kN ponad 112 kN, dodatkowo5,60
6Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) pojedynczego:
a) do 5 t włącznie0,50
b) ponad 5 t do 10 t włącznie1,20
c) ponad 10 t do 20 t włącznie2,40
d) za każde rozpoczęte 5 t ponad 20 t, dodatkowo1,80
2) członowego lub zespołu pojazdów składającego się z

pojazdu silnikowego i przyczepy:

a) do 10 t włącznie0,50
b) ponad 10 t do 24 t włącznie1,20
c) ponad 24 t do 40 t włącznie2,40
d) za każde rozpoczęte 10 t ponad 40 t, dodatkowo3,60
3.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru, opłatę ustala się za każde przekroczenie oddzielnie.
4.
Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub składowych osi wielokrotnej pojazdu, opłatę ustala się od każdego przekroczenia oddzielnie.
Opłatę za przejazd wielokrotny o limitowanej liczbie przejazdów ustala się jako iloczyn opłaty za przejazd jednorazowy i liczby przejazdów wskazanej w zezwoleniu.
1.
Za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego zezwolenia bez limitowanej ilości przejazdów pobiera się opłaty miesięczne lub kwartalne, w zależności od okresu, na jaki jest wydane zezwolenie.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane na podstawie opłaty zryczałtowanej stanowiącej iloczyn wysokości opłaty w zł za 1 km i długości trasy 400 km, powiększony:
1)
pięciokrotnie - za miesiąc,
2)
dziesięciokrotnie - za kwartał.
Opłatę za przejazdy dokonywane pojazdami nienormatywnymi w transporcie kombinowanym obniża się o 50%.
1.
Za przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia specjalnego urząd celny ustala i pobiera opłatę za każde przekroczenie:
1)
dopuszczalnej długości pojazdu - 150 zł,
2)
dopuszczalnej szerokości pojazdu - 150 zł,
3)
dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych lub składowych do 15% - 450 zł.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przed wydaniem zezwolenia specjalnego.
Opłaty, o których mowa w § 2-6, ustalają i pobierają organy wydające zezwolenie:
1)
starosta (prezydent miasta) - jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się odpowiednio na obszarze powiatu albo na obszarze miasta na prawach powiatu, a także miasta stołecznego Warszawy,
2)
marszałek województwa - jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się na obszarze różnych powiatów położonych w tym samym województwie,
3)
Generalny Dyrektor Dróg Publicznych lub upoważniona przez niego państwowa jednostka organizacyjna - jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się na obszarze różnych województw lub trasa przejazdu przekracza granice państwa,
4)
urząd celny - na granicy państwa.
1.
W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu przed terminem określonym w zezwoleniu (nie dotyczy zezwolenia specjalnego), opłata podlega zwrotowi.
2.
Zwrotu opłaty dokonują organy lub jednostki organizacyjne, o których mowa w § 7.
1.
W przypadku stwierdzenia, że przejazd pojazdu nienormatywnego odbywa się bez właściwego zezwolenia, wysokość opłaty, określona w § 2 ust. 2, ulega podwyższeniu:
1)
o 70% - w przypadku przekroczenia dopuszczalnej szerokości, długości i wysokości pojazdu,
2)
o 90% - w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi.
2.
Opłatę za przejazd bez zezwolenia przy zastosowaniu podwyższonych wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, oblicza się według zryczałtowanej długości trasy przejazdu wynoszącej 400 km.
3.
Za niedotrzymanie któregokolwiek z warunków przejazdu podanych w zezwoleniu nalicza się dodatkowo opłatę w wysokości 25% opłaty pobranej za przejazd pojazdem nienormatywnym.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, ustala i pobiera:
1)
zarząd drogi, na którego terenie dokonano kontroli pojazdu nienormatywnego,
2)
urząd celny - na granicy

oddzielnie za każde przekroczenie parametru lub niedotrzymanie warunku określonego w zezwoleniu.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia wysokość opłat drogowych, o których mowa w § 2 ust. 2, będzie podlegała zmianom w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Do czasu wprowadzenia opłat na zasadach wynikających z niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie dotychczasowe zasady.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.