[Pobór opłat abonamentowych] - Art. 6. - Opłaty abonamentowe. - Dz.U.2020.1689 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Pobór opłat abonamentowych] - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r.
Art.  6.  [Pobór opłat abonamentowych]
1. 
Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2. 
Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 ust. 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
3. 
Rachunek, o którym mowa w ust. 2 oraz w art. 7 ust. 9, jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. 
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.