Opłata od kart do gry na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. - Dz.U.1924.56.561 - OpenLEX

Opłata od kart do gry na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.561

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1924 r.
o opłacie od kart do gry na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Od kart do gry, sporządzonych w kraju oraz przywiezionych z zagranicy, ustanawia się na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża specjalną opłatę w wysokości 50% opłaty (podatku), pobieranej od każdej talji kart przez Skarb Państwa.

Opłatę na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża uiszcza się równocześnie z opłatą na rzecz Skarbu Państwa i według przepisów, obowiązujących dla tej opłaty (podatku).

Przekroczenia przepisów niniejszej ustawy karane będą w myśl przepisów, obowiązujących w przedmiocie państwowej opłaty (podatku) od kart do gry.

Wpływ, uzyskany z opłat na rzecz Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w okresie 2 miesięcy, przekazywany będzie wymienionemu Polskiemu Towarzystwu Czerwonego Krzyża przez Skarb Państwa w ciągu bezpośrednio następujących 2 miesięcy.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w cztery tygodnie po ogłoszeniu i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.

* Z dniem 28 marca 1931 r. specjalna opłata na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wynosi przy kartach, sporządzonych z kartonu papierowego od talji, zawierającej do 36 kart, zł 0,40, od talji. zawierającej więcej niż 36 kart, zł 0,60, a od talji kart, wyrabianych z innych materjałów, niż kartonu papierowego, zł 5,-. zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 marca 1931 r. Opłata od kart do gry. (Dz.U.31.27.171).