Zm.: ustawa o opłacie od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.50.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1939 r.

USTAWA
z dnia 25 maja 1939 r.
o zmianie ustawy o opłacie od kart do gry.

W ustawie z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Opłata wynosi od kart sporządzonych:

1) z kartonu papierowego:

a) od talii, zawierającej nie więcej niż 36 kart - 1 zł 70 gr,

b) od talii, zawierającej więcej niż 36 kart - 2 zł 60 gr,

2) z innych materiałów (płótna, jedwabiu, masy celuloidowej lub aluminiowej, cellonu itp.) od talii 15 zł.";

2)
art. 9 skreśla się;
3)
w art. 10:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" otrzymuje 50°/o wpływów z opłaty od kart do gry,",

b)
ust. 3 skreśla się.

Przepisy ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry w brzmieniu, nadanym art. 1, stosuje się do kart do gry, przedstawionych do ostemplowania po wejściu w życie ustawy niniejszej.

Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej traci moc obowiązującą ustawa z dnia 6 czerwca 1924 r. o opłacie od kart do gry na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 561).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.