Opiniowanie służbowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.543

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb opiniowania służbowego oraz sposób oceniania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", doręczania mu opinii służbowej i zapoznawania go z jej treścią, wnoszenia i rozpatrywania odwołania od tej opinii;
2)
wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.
1. 
Opinię służbową wydaje się:
1)
w okresie służby przygotowawczej - nie później niż 60 dni przed upływem każdego roku tej służby lub mianowaniem funkcjonariuszem w służbie stałej;
2)
w służbie stałej - nie później niż 60 dni przed upływem każdych dwóch lat służby.
2. 
Termin wydania opinii służbowej może ulec przesunięciu o okres:
1)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
2)
odbywania szkolenia zawodowego;
3)
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego;
4)
urlopu bezpłatnego;
5)
zwolnienia od zajęć służbowych;
6)
choroby.
3. 
Opiniowanie służbowe przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)
stwierdzenia nieprzydatności na zajmowanym stanowisku lub nieprzydatności do służby w okresie służby przygotowawczej albo niewywiązywania się z obowiązków służbowych w czasie służby stałej;
2)
jeżeli od dnia wydania opinii służbowej stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych upłynęło 6 miesięcy.
4. 
Opiniowanie służbowe można przeprowadzić niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)
wniosku o mianowanie na wyższy stopień Straży Marszałkowskiej lub wyższe stanowisko służbowe, jeżeli od ostatniego opiniowania służbowego upłynął co najmniej rok;
2)
planowanego wcześniejszego zatarcia kary dyscyplinarnej, jeżeli od ostatniego opiniowania służbowego upłynął co najmniej miesiąc;
3)
pisemnego polecenia:
a)
Marszałka Sejmu - o wydanie opinii służbowej o Komendancie Straży Marszałkowskiej lub jego zastępcach,
b)
Szefa Kancelarii Sejmu - o wydanie opinii służbowej o funkcjonariuszach zajmujących stanowiska inne niż wskazane w lit. a.
1. 
W opiniowaniu służbowym w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru wykonywanych zadań służbowych ocenia się:
1)
umiejętności zawodowe, kwalifikacje specjalistyczne wynikające z ukończenia szkoleń lub studiów, znajomość języków obcych oraz wyniki osiągane przez funkcjonariusza podczas szkoleń;
2)
znajomość przepisów i obowiązujących procedur oraz umiejętność ich stosowania zgodnego z prawem, pozwalającą na wywiązywanie się z obowiązków i realizację zadań służbowych na zajmowanym stanowisku;
3)
inicjatywę oraz podnoszenie kwalifikacji, a także umiejętności samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych informacji;
4)
umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem zdolności stopniowania zadań według ich ważności, oraz sprawność i terminowość realizacji zadań;
5)
umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem przejawiania postawy sprzyjającej kształtowaniu dobrej atmosfery pracy, niepowodowania sytuacji konfliktowych, a w razie potrzeby udzielania pomocy i doradzania;
6)
komunikatywność, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie, jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
7)
zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności oceny wartości informacji, ich źródeł i wyboru oraz interpretowania, wyciągania wniosków;
8)
samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez angażowania innych osób oraz konieczności nadzoru przełożonych;
9)
motywację i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących, inicjowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za nie;
10)
dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości podejmowania oraz realizacji zadań i czynności służbowych;
11)
radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem umiejętności stanowczego i zdecydowanego działania w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczają obowiązujące (standardowe) procedury postępowania, odporność na stres, opanowanie emocjonalne, umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji;
12)
przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie, z uwzględnieniem przestrzegania zasad wynikających ze złożonego ślubowania.
2. 
W opiniowaniu służbowym funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownicze ocenie podlegają dodatkowo:
1)
umiejętność efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem umiejętności prawidłowego rozlokowania i wykorzystania potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczowych, finansowych i informacyjnych, niezbędnych w realizacji zadań służbowych, kontroli realizacji zadań przez podległych funkcjonariuszy i pracowników, a także motywowania ich do wyższej jakości pracy oraz rozwoju zawodowego;
2)
zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umiejętności wypracowania pożądanego stanowiska, utrzymania właściwych stosunków międzyludzkich, a w sytuacji konfliktowej - podejmowania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu w celu rozwiązania problemu;
3)
umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i wyznaczania kierunków działania, umiejętność oceny ryzyka, tworzenia strategii działania zgodnej z celami służby.
1. 
Do oceny, o której mowa w § 3, stosuje się pięciostopniową skalę ocen, o której mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, zwanej dalej "średnią ocen", wystawia się ogólną ocenę opiniowanego funkcjonariusza:
1)
wzorową - jeżeli średnia ocen wynosi od 5,60 do 6,00;
2)
bardzo dobrą - jeżeli średnia ocen wynosi od 4,60 do 5,59;
3)
dobrą - jeżeli średnia ocen wynosi od 3,60 do 4,59;
4)
dostateczną - jeżeli średnia ocen wynosi od 2,60 do 3,59;
5)
niedostateczną - jeżeli średnia ocen wynosi od 2,00 do 2,59.
3. 
Wystawienie ogólnej oceny niedostatecznej skutkuje wydaniem negatywnej opinii służbowej o opiniowanym funkcjonariuszu oraz stwierdzeniem w niej jego nieprzydatności do służby lub nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby przygotowawczej albo niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym w czasie służby stałej lub niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej.
4. 
Ocena ogólna wymaga pisemnego uzasadnienia, w którym zawiera się ocenę realizacji zadań służbowych i przygotowania zawodowego oraz posiadanych predyspozycji, ustalenie przydatności do służby lub na zajmowanym stanowisku, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych.
5. 
Przy ocenie niedostatecznej w uzasadnieniu wskazuje się konkretne uchybienia w sposobie pełnienia służby przez funkcjonariusza.
W opinii służbowej przedstawia się propozycje w zakresie kierunków rozwoju zawodowego funkcjonariusza, w szczególności:
1)
rodzaj i zakres proponowanego szkolenia, które powinien odbyć;
2)
możliwą zmianę zakresu obowiązków służbowych lub rodzaju wykonywanych czynności służbowych;
3)
możliwość mianowania na inne stanowisko służbowe.
Opinię służbową sporządza się w jednym egzemplarzu. Otrzymanie w trybie art. 24 ust. 6 lub 7 ustawy potwierdzonej kopii opinii służbowej oraz zapoznanie się z jej treścią funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.
1. 
Odwołanie od opinii służbowej funkcjonariusz wnosi za pośrednictwem wydającego opinię służbową.
2. 
Odwołania złożonego po upływie terminu do jego wniesienia nie rozpatruje się.
1. 
W razie uznania w całości odwołania odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu albo Komendant Straży Marszałkowskiej wydaje nową opinię służbową.
2. 
Jeżeli odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu albo Komendant Straży Marszałkowskiej nie uwzględni odwołania w całości, przesyła je w terminie 7 dni odpowiednio do Marszałka Sejmu albo Szefa Kancelarii Sejmu wraz z opinią służbową i własnym stanowiskiem w sprawie.
3. 
Marszałek Sejmu albo odpowiednio Szef Kancelarii Sejmu rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
1. 
Odpowiednio Marszałek Sejmu albo Szef Kancelarii Sejmu może opinię służbową, od której wniesiono odwołanie:
1)
utrzymać w mocy;
2)
uchylić w całości i polecić wydanie nowej opinii służbowej.
2. 
Funkcjonariusza informuje się na piśmie, za pośrednictwem wydającego opinię służbową, od której wniesiono odwołanie, o sposobie jego rozpatrzenia.
Opinię służbową, co do której nie zostało wniesione odwołanie, opinię służbową utrzymaną w mocy, a także opinię służbową wydaną w wyniku uwzględnienia odwołania włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ARKUSZ OPINII SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

wzór