Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1559

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:
1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 180 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
4) 90 zł - za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
5) 1.111 zł - za dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
6) 1.111 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
7) 1.534 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
8) 112 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
9) 195 zł - za jednostkę krioprecypitatu.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;
2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;
3) jednostka koncentratu krwinek płytkowych - krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej;
4) dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, uzyskana przez połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - koncentrat krwinek płytkowych zawierający nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych;
5) dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - krwinki płytkowe, uzyskane przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych);
6) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych);
7) jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;
8) jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;
9) jednostka krioprecypitatu - frakcję krioglobulin w objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego;
10) dawka pediatryczna - część jednostki lub dawki terapeutycznej składnika krwi, przeznaczoną do użytku neonatologicznego lub pediatrycznego, o objętości lub zawartości komórkowych składników krwi zgodnej z wymaganiami określonymi w zamówieniu indywidualnym na krew i jej składniki, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 r. poz. 5).
§  2. W przypadku gdy składniki krwi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 8 i 9 poddano karencji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 25 zł.
§  3. W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, podwyższa się o 123 zł.
§  4. W przypadku gdy dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej, uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 506 zł.
§  5. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 oraz 7, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, poddano napromieniowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 26 zł.
§  6. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 83 zł.
§  7. W przypadku gdy dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 130 zł.
§  8. W przypadku gdy jednostkę składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, poddano przemywaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 96 zł.
§  9. W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6 i 8, poddano podziałowi, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 45 zł.
§  10. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-6, poddano rekonstytucji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 138 zł.
§  11. Opłaty, o których mowa w § 1-10, podlegają sumowaniu, jeżeli składnik krwi wymieniony w § 1 ust. 1 poddano czynnościom określonym w § 2-10.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. (Dz. U. poz. 958).