[Opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi] - Art. 19. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  19.  [Opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi]
1. 
Krew lub jej składniki są wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4, za opłatą.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.