Określenie szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.107.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

Na podstawie art. 351 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Sprawy podlegające rozpoznaniu na rozprawie, wpływające do wydziałów karnych sądów pierwszej instancji i sądów odwoławczych, wpisuje się niezwłocznie, w porządku chronologicznym, do właściwych repertoriów i oznacza kolejnymi numerami tych repertoriów. Data wpisu do repertorium odpowiada dacie wpływu sprawy do wydziału.
2.
W przypadku gdy w jednym dniu do wydziału wpłynie więcej niż jedna sprawa, wpisuje się je do właściwego repertorium w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych oskarżonych.
1.
W każdym z wydziałów, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządza się, w porządku alfabetycznym, imienną listę sędziów orzekających w danym wydziale, zwaną dalej "listą sędziów".
2.
Na liście sędziów, z prawej strony, powinna znajdować się rubryka "uwagi", w której odnotowuje się okoliczności stanowiące podstawę odstępstwa od zasad wyznaczania sędziów, o których mowa w art. 351 § 1 Kodeksu postępowania karnego, jak również informacje, w jakim wymiarze orzeka dany sędzia.
3.
W zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy należy zaznaczyć, z jakiej przyczyny odstąpiono od wyznaczenia sędziego do orzekania w sprawie w kolejności wpływu spraw.
4.
Listę sędziów sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się u kierownika sekretariatu wydziału do wglądu dla stron, a drugi przechowuje przewodniczący tego wydziału.
Sędziego lub sędziów powołanych do orzekania w sprawach przewodniczący wydziału wyznacza według sporządzonej listy sędziów, w kolejności wpływu spraw, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2.
1.
W przypadku konieczności przeprowadzenia losowania, o którym mowa w art. 351 § 2 Kodeksu postępowania karnego, przewodniczący wydziału niezwłocznie wyznacza termin jego przeprowadzenia.
2.
O terminie losowania zawiadamia się prokuratora i obrońcę.
3.
Skład orzekający losuje się z listy sędziów, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2.
4.
Przed przeprowadzeniem losowania jednakowe kartki z odrębnie wypisanymi nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu umieszcza się w pojemniku. Z pojemnika pracownik sekretariatu danego wydziału losuje niezbędną ilość kartek.
5.
Losowanie odbywa się w obecności przewodniczącego wydziału, protokolanta oraz pracownika sekretariatu dokonującego losowania, a także prokuratora i obrońcy, jeżeli się stawią.
6.
Jeżeli po wylosowaniu składu orzekającego wylosowany sędzia nie będzie mógł brać udziału w rozprawie, przewodniczący wydziału niezwłocznie wyznacza termin losowania uzupełniającego ten skład.
1.
Z przebiegu losowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący wydziału i protokolant. Protokół powinien zawierać nazwiska i imiona sędziów, spośród których wylosowano skład orzekający, nazwiska i imiona wylosowanych sędziów, nazwiska i imiona sędziów wyłączonych z losowania wraz z informacją o przyczynach tego wyłączenia, a także nazwiska i imiona prokuratora i obrońcy, jeżeli byli obecni.
2.
Protokół załącza się do akt sprawy.
1.
Losowanie ławników odbywa się w sposób określony w § 4 i 5.
2.
Przy sporządzeniu listy ławników do losowania stosuje się przepis art. 170 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)).
1.
Sędziowie oraz ławnicy wyznaczeni do składu orzekającego w drodze losowania niezwłocznie zapoznają się z aktami sprawy w celu stwierdzenia, czy nie zachodzą powody do wyłączenia.
2.
Przydzielenie sędziemu sprawy w drodze losowania przewodniczący wydziału uwzględnia przy dokonywaniu czynności, o której mowa w § 3.
Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w postępowaniu kasacyjnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.3)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz. U. Nr 111, poz. 696), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.