Określenie szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.111.696

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

Na podstawie art. 351 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) zarządza się, co następuje:
1.
Sprawy podlegające rozpoznaniu na rozprawie, wpływające do wydziałów karnych sądów pierwszej instancji i sądów odwoławczych, wpisuje się niezwłocznie, w porządku chronologicznym, do właściwych repertoriów i oznacza kolejnymi numerami tych repertoriów. Data wpisu do repertorium odpowiada dacie wpływu sprawy do wydziału.
2.
W przypadku gdy w jednym dniu do wydziału wpłynie więcej niż jedna sprawa, wpisuje się je do właściwego repertorium w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych oskarżonych.
1.
W każdym z wydziałów, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządza się, w porządku alfabetycznym, imienną listę sędziów orzekających w danym wydziale, zwaną dalej "listą sędziów".
2.
Na liście sędziów, z prawej strony, powinna znajdować się rubryka "uwagi", w której odnotowuje się okoliczności stanowiące podstawę odstępstwa od zasad wyznaczania sędziów, o których mowa w art. 351 § 1 Kodeksu postępowania karnego, jak również informacje, w jakim wymiarze orzeka dany sędzia.
3.
Listę sędziów sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się u kierownika sekretariatu wydziału do wglądu dla stron, a drugi przechowuje przewodniczący tego wydziału.
Sędziego lub sędziów powołanych do orzekania w danej sprawie przewodniczący wydziału wyznacza według sporządzonej listy sędziów, w kolejności wpływu spraw, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2.
1.
W przypadku konieczności przeprowadzenia losowania, o którym mowa w art. 351 § 2 Kodeksu postępowania karnego, przewodniczący wydziału niezwłocznie wyznacza termin jego przeprowadzenia.
2.
O terminie losowania zawiadamia się prokuratora i obrońcę.
3.
Skład orzekający losuje się z listy sędziów, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2.
4.
Przed przeprowadzeniem losowania jednakowe kartki z odrębnie wypisanymi nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu umieszcza się w pojemniku. Z pojemnika pracownik sekretariatu danego wydziału losuje niezbędną ilość kartek.
5.
Losowanie odbywa się w obecności przewodniczącego wydziału, protokolanta oraz pracownika sekretariatu dokonującego losowania, a także prokuratora i obrońcy, jeżeli się stawią.
6.
Jeżeli po wylosowaniu składu orzekającego wylosowany sędzia nie będzie mógł brać udziału w rozprawie, przewodniczący wydziału niezwłocznie wyznacza termin losowania uzupełniającego ten skład.
1.
Z przebiegu losowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący wydziału i protokolant. Protokół powinien zawierać nazwiska i imiona sędziów, spośród których wylosowano skład orzekający, nazwiska i imiona wylosowanych sędziów, jak również nazwiska i imiona sędziów wyłączonych z losowania wraz z informacją o przyczynach tego wyłączenia, a także nazwiska i imiona prokuratora i obrońcy, jeżeli byli obecni.
2.
Protokół załącza się do akt sprawy.
1.
Losowanie ławników odbywa się w sposób określony w § 4 i 5.
2.
Przy sporządzaniu listy ławników do losowania stosuje się przepis art. 144 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 807).
1.
Sędziowie oraz ławnicy wyznaczeni do składu orzekającego w drodze losowania niezwłocznie zapoznają się z aktami sprawy w celu stwierdzenia, czy nie zachodzą powody do wyłączenia.
2.
Przydzielenie sędziemu sprawy w drodze losowania przewodniczący wydziału uwzględnia przy dokonywaniu czynności, o której mowa w § 3.
Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w postępowaniu kasacyjnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.