Określenie sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów... - Dz.U.2003.141.1356 - OpenLEX

Określenie sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.141.1356

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, dokonuje się, z zastrzeżeniem § 3, przez przekazanie informacji telefaksem:
1)
w przypadku powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, na numer podany w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego;
2)
w przypadku powiadamiania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na numer podany Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;
3)
w przypadku powiadamiania podmiotu prowadzącego system, na numer podany w drodze ogłoszenia.
Przekazanie powiadomienia, o którym mowa w § 1, wymaga uzyskania potwierdzenia jego nadania i odbioru oraz treści przekazanych informacji.
1.
Powiadomienie może nastąpić w inny, niż określony w § 1, sposób, jeżeli został uzgodniony między nadawcą a odbiorcą powiadomienia oraz umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy, odbiorcy i podmiotu, którego dotyczy powiadomienie, datę, godzinę i minutę przekazania i odbioru powiadomienia, a także weryfikację treści przekazywanych informacji.
2.
System powiadamiania, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać wykorzystywanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz przewidywać potwierdzanie przez upoważnione osoby faktu otrzymania przekazywanych informacji.
Do powiadomień, dokonywanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.