Sposób powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub... - Dz.U.2014.1424 - OpenLEX

Sposób powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1424

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i 1036) zarządza się, co następuje:
Powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 1, 2, 2a i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, dokonuje się przez przekazanie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1)
w przypadku powiadamiania Narodowego Banku Polskiego - na adres poczty elektronicznej podany w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego;
2)
w przypadku powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego - na adres poczty elektronicznej podany Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Komisję Nadzoru Finansowego;
3)
w przypadku powiadamiania podmiotu prowadzącego system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych - na adres poczty elektronicznej zamieszczony przez ten podmiot na jego stronie internetowej.
Przekazanie powiadomienia w sposób, o którym mowa w § 1, uznaje się za skuteczne z chwilą uzyskania potwierdzenia jego odbioru oraz treści przekazanych informacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1356), które utraciło moc z dniem 8 kwietnia 2014 r., zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1036).