[Powiadomienie NBP i innych podmiotów o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Powiadomienie NBP i innych podmiotów o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  13.  [Powiadomienie NBP i innych podmiotów o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych]
1. 
O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, sąd powiadamia NBP w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, podając jednocześnie godzinę jego wydania.
2. 
Obowiązek powiadamiania NBP, o którym mowa w ust. 1, dotyczy sądów i właściwych organów także w razie wydania orzeczenia, postanowienia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności, podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku w dotyczącym tego podmiotu, podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego, systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych.
2a. 
Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy także uczestników pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników, zgodnie z art. 2a.
3. 
NBP niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wydaniu orzeczenia, postanowienia lub decyzji, o których mowa w ust. 1, 2 lub 2a, powiadamia o nich:
1)
podmiot prowadzący system;
2)
KNF, jeżeli decyzja dotyczy uczestnika systemu rozrachunku papierów wartościowych;
2a)
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego;
3)
właściwe władze innych państw członkowskich, zgłoszone przez te państwa Komisji Europejskiej;
4)
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do informacji o orzeczeniach, postanowieniach i decyzjach wydanych w zakresie zagranicznego postępowania upadłościowego, otrzymanych przez NBP od właściwych władz innych państw członkowskich.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób powiadamiania, o którym mowa w ust. 1, 2, 2a, w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w ust. 4, uwzględniając w szczególności właściwości postępowania, w którym wydano orzeczenie, postanowienie lub decyzję, oraz możliwość wykorzystania technicznych środków łączności.