Określenie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw... - Dz.U.2004.16.153 - OpenLEX

Określenie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.153

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2)
warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzane do wykonania te czynności.
Ustala się rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej "ustawą":
1)
przetwarzanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
2)
pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy;
3)
przygotowywanie do druku, drukowanie, dystrybucja materiałów informacyjnych, wzorów druków, formularzy, w tym wniosków o wypłatę płatności;
4)
przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji dotyczącej płatności;
5)
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym opracowań teledetekcyjnych, oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;
6)
obsługa i konserwacja systemu informatycznego.
1.
Podmioty, którym może być powierzone wykonywanie czynności wymienionych w § 2, powinny zapewniać:
1)
samodzielne wykonywanie powierzonych czynności;
2)
jednolity sposób wykonywania czynności na obszarze całego kraju.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, powinny ponadto:
1)
zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 1 i 2, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia oraz uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 1 );
2)
zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 3 i 4, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie wyższe oraz dysponowali pomieszczeniami, a także sprzętem informatycznym i poligraficznym;
3)
w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 5:
a)
zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia lub średnie wykształcenie geodezyjne, a ponadto posiadali uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b)
posiadać sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z wymaganiami systemu,
c)
posiadać sprzęt pomiarowy i informatyczny w liczbie zapewniającej wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością określoną w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczących standardów technicznych pomiarów w geodezji i kartografii 2 ;
4)
w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 6:
a)
zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie i kwalifikacje z zakresu informatyki potwierdzone świadectwem,
b)
posiadać sprzęt informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiające utrzymanie systemu informatycznego o zasięgu krajowym,
c)
przedstawić wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, terminów wykonania oraz odbiorców.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2004 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.
2 Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).