Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1275

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się siedziby i obszar działania następujących okręgowych urzędów miar:
1) Okręgowy Urząd Miar w Warszawie obejmuje województwa: lubelskie, mazowieckie z wyłączeniem powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka;
2) Okręgowy Urząd Miar w Krakowie obejmuje województwa: małopolskie i podkarpackie;
3) Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu obejmuje województwa: dolnośląskie i opolskie;
4) Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu obejmuje województwo wielkopolskie;
5) Okręgowy Urząd Miar w Katowicach obejmuje województwo śląskie;
6) Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku obejmuje województwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego;
7) Okręgowy Urząd Miar w Łodzi obejmuje województwa: łódzkie i świętokrzyskie;
8) Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy obejmuje województwo kujawsko-pomorskie;
9) Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie obejmuje województwa: lubuskie i zachodniopomorskie;
10) Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku obejmuje województwa: podlaskie oraz część województwa mazowieckiego obejmującą powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka oraz część województwa warmińsko-mazurskiego obejmującą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.
§  2.  Tworzy się wydziały zamiejscowe następujących okręgowych urzędów miar dla:
1) Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie wydziały zamiejscowe w: Broniszach, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Zamościu;
2) Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie wydziały zamiejscowe w: Jaśle, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu i Tarnowie;
3) dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu wydziały zamiejscowe w: Brzegu, Jeleniej Górze, Legnicy, Nysie, Opolu i Świdnicy;
4) Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu wydziały zamiejscowe w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile;
5) Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach wydziały zamiejscowe w: Bielsku-Białej, Bytomiu, Częstochowie i Rybniku;
6) Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku wydziały zamiejscowe w: Chojnicach, Elblągu, Gdyni, Kętrzynie, Olsztynie, Słupsku i Tczewie;
7) Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi wydziały zamiejscowe w: Kielcach, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Zduńskiej Woli;
8) Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy wydziały zamiejscowe w: Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku;
9) Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie wydziały zamiejscowe w: Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Stargardzie i Zielonej Górze;
10) Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku wydziały zamiejscowe w: Ełku, Ostrołęce i Suwałkach.
§  3.  W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obszar działania:
1) Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie poza obszarem działania ustalonym w § 1 pkt 1 obejmuje również województwa: podlaskie oraz część województwa mazowieckiego obejmującą powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka;
2) Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku poza obszarem działania ustalonym w § 1 pkt 6 obejmuje również część województwa warmińsko-mazurskiego obejmującą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 10 i § 2 pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. poz. 341), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. poz. 976).