Określenie nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.57.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 24 grudnia 1954 r.
w sprawie określenia nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne.

Na podstawie art. 3 § 4 dekretu z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie niektórych przepisów o ochronie własności społecznej (Dz. U. Nr 57, poz. 283) zarządza się, co następuje:
Szkodę uważa się za nieznaczną, jeżeli wartość wyrąbanego lub zagarniętego drzewa nie przekracza 20 zł.
Wartość drzewa określa się według cennika detalicznego ustalonego dla lasów państwowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.