Określenie granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.50.228

Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1993 r.
w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego.

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131) zarządza się, co następuje:
Pas nadbrzeżny przebiega wzdłuż wybrzeża morskiego oraz morskich wód wewnętrznych również w granicach administracyjnych gmin nadmorskich, z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich, określonych w odrębnych przepisach.
1.
W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:
1)
pas techniczny obejmujący:
a)
na brzegach wydmowych: przedwydmę (plażę), ochronny wał wydmowy i pas terenu za wałem wydmowym o szerokości do 200 m,
b)
na brzegach klifowych: podnóże klifu, stok klifowy i pas terenu o szerokości do 100 m, licząc od górnej krawędzi stoku,
c)
na brzegach zalewowych: pas terenu od linii brzegu do odwodnego podnóża wałów przeciwpowodziowych lub o szerokości do 200 m,
2)
pas ochronny o szerokości do 2000 m, stanowiący naturalną rezerwę pasa technicznego, będący obszarem, na którym działalność ogólnogospodarcza człowieka podlega określonym w ustawach ograniczeniom, wynikającym z potrzeb utrzymania brzegu morskiego i wytworzenia ekosystemu nadmorskiego.
2.
W szczególnych przypadkach, gdy jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, szerokość pasa technicznego i pasa ochronnego może być większa od określonej w ust. 1.
3.
W przypadku utraty terenów pasa technicznego w wyniku działania żywiołu morskiego, jego funkcje przejmuje pas ochronny, na powierzchni odpowiadającej lokalnym potrzebom, do czasu wytyczenia nowego pasa technicznego w myśl § 2 ust. 1 pkt 1.
1.
Właściwy terytorialnie urząd morski wytycza w terenie granice pasa technicznego po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - po zasięgnięciu opinii właściwych organów wojskowych.
2.
Przebieg granic pasa technicznego w terenie wyznaczają graniczniki i linie je łączące.
3. 1
(utracił moc).
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego (Dz. U. Nr 3, poz. 36).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3 ust. 3 został uznany za niezgodny z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.91.32.131) oraz z art. 92 ust 2 Konstytucji RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. (Dz.U.99.93.1083). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 20 listopada 1999 r.