[Delegacja ustawowa] - Art. 60. - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu... - Dz.U.2021.1983 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Delegacja ustawowa] - Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1983 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  60.  [Delegacja ustawowa]
1. 
(uchylony).
2. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, oraz
2)
częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1, oraz
3)
w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1

- przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta.