Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.566

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 września 1921 r.
w przedmiocie odwołania zawieszenia odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów wileńskiego i rówieńskiego.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14 poz. 152), zarządzam w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1. Rozporządzenie z dnia 15 lipca 1920 r., dotyczące zawieszenia odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów wileńskiego i rówieńskiego (Dz. Ust. № 58, poz. 366) uchyla się odnośnie do bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą w dniu 1 października 1921 r.