Art. 143. - [Wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  143.  [Wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów]
1. 
Dopuszcza się wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów.
2. 
Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.
3. 
W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska odpadów dodatkowo określa:
1)
rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia;
2)
techniczny sposób wydobywania odpadów;
3)
sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
4)
opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
5)
opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.