Art. 119. - [Obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przy przyjmowaniu odpadów do składowania na składowisku odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  119.  [Obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przy przyjmowaniu odpadów do składowania na składowisku odpadów]

Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, jest obowiązany także:

1)
ustalić masę przyjmowanych odpadów;
2)
sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
3)
w przypadku odpadów rtęci metalicznej - sprawdzić pojemniki i certyfikat wymagane dla składowania tych odpadów.