[Obowiązki informacyjne odkrywcy zabytku - rozwinięcie] - Art. 116. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - Dz.U.2022.840 t.j. - OpenLEX

Art. 116. - [Obowiązki informacyjne odkrywcy zabytku - rozwinięcie] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  116.  [Obowiązki informacyjne odkrywcy zabytku - rozwinięcie]
1. 
Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
2. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.