Zadania władzy publicznej - Rozdział 7 - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Zadania władzy publicznej - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.

Rozdział  7

Zadania władzy publicznej

1. 
Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych realizują minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.
2. 
Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach określonych przez dysponenta Funduszu, wkłady do planów finansowych.
3. 
Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi marszałkowie województw otrzymują na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w planie finansowym Funduszu.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 
Organem opiniodawczo-doradczym dysponenta Funduszu w sprawach Funduszu jest Rada Rynku Pracy, powołana na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. 
Do zadań Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
opiniowanie rocznych projektów planów finansowych Funduszu oraz sprawozdań z wykonania tych planów;
2)
wyrażanie opinii w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 26;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).