[Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych] - Art. 31. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  31.  [Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych]
1. 
Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych realizują minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.
2. 
Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach określonych przez dysponenta Funduszu, wkłady do planów finansowych.
3. 
Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi marszałkowie województw otrzymują na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w planie finansowym Funduszu.