[Rada Rynku Pracy] - Art. 39. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Rada Rynku Pracy] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  39.  [Rada Rynku Pracy]
1. 
Organem opiniodawczo-doradczym dysponenta Funduszu w sprawach Funduszu jest Rada Rynku Pracy, powołana na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. 
Do zadań Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
opiniowanie rocznych projektów planów finansowych Funduszu oraz sprawozdań z wykonania tych planów;
2)
wyrażanie opinii w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 26;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).