Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  89.  [Główny Inspektorat i wojewódzki inspektorat. Właściwość rzeczowa. Pieczęcie]
1.  Główny Inspektorat i wojewódzki inspektorat są jednostkami budżetowymi.
2.  W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojewódzki inspektor i jako organ wyższego stopnia - Główny Inspektor.
3.  Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy używają pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła.
4.  Główny Inspektor może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu zadań wojewódzkiego inspektora, jeżeli jest to:
1) wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy lub
2) związane z wydatkowaniem środków na cele fitosanitarne.