[Rada naukowa parku narodowego] - Art. 98. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Rada naukowa parku narodowego] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  98.  [Rada naukowa parku narodowego]
1. 
Członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.
2. 
Rada naukowa parku narodowego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
3. 
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1)
ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2)
opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3)
ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4)
opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
4. 
Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.