[Wprowadzenie czasowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów] - Art. 53. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Wprowadzenie czasowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  53.  [Wprowadzenie czasowej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów]

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wprowadzić na terenie województwa, na czas określony, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, ochronę gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, nieobjętych ochroną określoną w przepisach, o których mowa w art. 48-50, a także właściwe dla nich zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, a także odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2.