Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.838 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  23.  [Upoważnienie do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji]
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić Komendanta Głównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji może powierzać przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.