Art. 23. - [Upoważnienie do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  23.  [Upoważnienie do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić Komendanta Głównego Policji do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagającej koncesji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji może powierzać przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.