Art. 38. - [Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na rozstrzygnięcie organu odwoławczego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  38.  [Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na rozstrzygnięcie organu odwoławczego]
1. 
Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie organu odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
2. 
Sąd administracyjny rozpatruje skargę na posiedzeniu niejawnym.
3.  1
 Odpis sentencji wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko właściwemu organowi odwoławczemu. Skarżącemu oraz osobie uprawnionej do obsady stanowiska doręcza się odpis wyroku.
4. 
Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca akta postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego.
5. 
Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.
1 Art. 38 ust. 3 częściowo został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 8/14 (Dz.U.2018.1083) z dniem 6 czerwca 2018 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim przewiduje doręczenie skarżącemu odpisu wyroku sądu administracyjnego bez tej części uzasadnienia, której utajnienie nie jest konieczne dla ochrony informacji niejawnych.