Przybysz Piotr, Dopuszczenie posłów i senatorów do informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Dopuszczenie posłów i senatorów do informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu

Dopuszczenie posłów i senatorów do informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu

Dopuszczenie posłów i senatorów do informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu

Ustawodawca zwolnił posłów i senatorów z obowiązku poddania się postępowaniu sprawdzającemu i przyznał im prawo dostępu do informacji niejawnych wytworzonych przez polskie jednostki organizacyjne i nieopatrzonych klauzulą „ściśle tajne” (patrz Procedura dopuszczenia posłów i senatorów do informacji niejawnych). Dostęp w takim zakresie do informacji niejawnych powinien być wystarczający do prawidłowego wykonywania obowiązków parlamentarnych.

Niektóre obowiązki parlamentarne wymagają uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” oraz do informacji niejawnych przekazanych przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe. Przesłanką uzyskania prawa dostępu do tego rodzaju informacji niejawnych jest uzyskanie przez posła lub senatora stosownego poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu poszerzonego postępowania sprawdzającego przez ABW.

Dopuszczenie posłów i senatorów do informacji niejawnych o szczególnym znaczeniu Prezes Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów przekazanie informacji odebranie informacji o powodach odmowy poseł lub senator poseł lub senator odebranie poświadczenia bezpieczeństwa rezygnacja z wniesienia odwołania czy wnieść odwołanie? decyzja o wniesieniu odwołania otrzymanie decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa pełne prawo dostępu do informacji niejawnych ABW ABW odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydanie poświadczenia bezpieczeństwa poszerzone postępowanie sprawdzające odebranie wniosku umorzenie postępowania sprawdzającego Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu wniosek o poszerzone postępowanie sprawdzające odebranie wyników postępowania sprawdzającego dalsze działania w sprawie powierzenia szczególnych obowiązków zamiar powierzenia szczególnych obowiązków tak nie

Krok: zamiar powierzenia szczególnych obowiązków

Posłowie i senatorowie po odbyciu szkolenia i złożeniu stosownych oświadczeń uzyskują prawo dostępu do informacji niejawnych, które:

a) nie są oznaczone klauzulą „ściśle tajne”;

b) nie są informacjami niejawnymi organizacji międzynarodowych lub dostęp do których nie wynika z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską (patrz Procedura dopuszczenia posłów i senatorów do informacji niejawnych).

Niektóre obowiązki parlamentarne wymagają od posłów i senatorów dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych albo państw trzecich. Mogą oni uzyskać prawo dostępu do tego rodzaju informacji niejawnych po poddaniu się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu.

Zainteresowany poseł lub senator musi wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz wyrazić zgodę na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu. Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego musi być udzielona na piśmie - zgodę wyraża się poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie ankiety.

Krok: wniosek o poszerzone postępowanie sprawdzające

Ustawa nie przewiduje możliwości określenia wzoru wniosku o poszerzone postępowanie sprawdzające.

Należy przyjąć, że wniosek ten powinien zawierać dane osobowe pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby, która ma poddać się postępowaniu sprawdzającemu.