[Wiek strażaka ratownika OSP; wykaz strażaków ratowników OSP] - Art. 9. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 9. - [Wiek strażaka ratownika OSP; wykaz strażaków ratowników OSP] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  9.  [Wiek strażaka ratownika OSP; wykaz strażaków ratowników OSP]
1. 
Dopuszcza się pełnienie funkcji kierowcy przez strażaków ratowników OSP po ukończeniu przez nich 65 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
2. 
Kandydatem na strażaka ratownika OSP może być strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych został dopuszczony do szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
3. 
Zarząd ochotniczej straży pożarnej, zwany dalej "zarządem OSP", prowadzi wykaz strażaków ratowników OSP, który na bieżąco aktualizuje i przekazuje właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).