Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  204.  [Prace wzbronione – rozporządzenia]
§  1.  Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.
§  2.  (uchylony)
§  3.  Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.