[Prace wzbronione pracownikom młodocianym] - Art. 204. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 204. - [Prace wzbronione pracownikom młodocianym] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  204.  [Prace wzbronione pracownikom młodocianym]
§  1. 
Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.
§  2. 
(uchylony)
§  3. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.