Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1674

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485).
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) bez bliższego określenia o:
a) szkole muzycznej - należy przez to rozumieć ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, szkołę muzyczną I stopnia, ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia i szkołę muzyczną II stopnia,
b) szkole baletowej - należy przez to rozumieć ogólnokształcącą szkołę baletową i szkołę sztuki tańca,
c) szkole policealnej - należy przez to rozumieć szkołę policealną plastyczną i szkołę policealną muzyczną;
2) o przedmiocie głównym - należy przez to rozumieć następujące zajęcia edukacyjne:
a) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia - instrument główny,
b) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia:
w specjalności instrumentalistyka - instrument główny,
w specjalności instrumentalistyka jazzowa - instrument główny - jazzowy,
w specjalnościach wokalistyka i wokalistyka jazzowa - śpiew,
w specjalności rytmika - rytmikę,
w specjalności lutnictwo - lutnictwo,
c) w liceum sztuk plastycznych - specjalność lub specjalizację artystyczną,
d) w szkole baletowej - taniec klasyczny,
e) w szkole sztuki cyrkowej - specjalność artystyczną.

Rozdział  2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§  3.  Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe";
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole artystycznej - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.
§  4. 
1.  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne nie wcześniej niż po ukończeniu klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie III szkoły podstawowej, i nie później niż do ukończenia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.
2.  Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole artystycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole artystycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły artystycznej. Dyrektor szkoły artystycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
3.  Opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy IV szkoły podstawowej, i nie później niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza do klasy VIII szkoły podstawowej.
4.  Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole artystycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole artystycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, który jednocześnie uczęszcza do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły artystycznej. Dyrektor szkoły artystycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
§  5. 
1.  Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.  Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.  Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji:
1) plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej,
2) chóru w szkole muzycznej,
3) muzyki w liceum sztuk plastycznych

- na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 2 i 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w przypadku szkoły policealnej - semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  6. 
1.  Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§  7. 
1.  Roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w klasach, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
2.  Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z § 19.
3.  Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji zgodnie z § 19.
§  8.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
§  9.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, o której mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań, o których mowa w art. 44zd ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
§  10. 
1.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i techniki, a także plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej oraz muzyki w liceum sztuk plastycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę artystyczną na rzecz kultury fizycznej.
2.  W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
§  11.  W przypadku wprowadzenia w tygodniowym rozkładzie zajęć zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.
§  12.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
§  13. 
1.  Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2.  Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§  14. 
1.  Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego w:
1) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia, z wyjątkiem ucznia klasy I tych szkół;
2) ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia - w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i rytmika, z wyjątkiem ucznia:
a) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia,
b) klasy IV szkoły muzycznej II stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia;
3) szkole baletowej, z wyjątkiem ucznia klasy IX tej szkoły.
2.  Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu końcowego.
§  15. 
1.  Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2.  Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej.
3.  Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 1, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
1) stopień celujący - 25 punktów;
2) stopień bardzo dobry - od 21 do 24 punktów;
3) stopień dobry - od 16 do 20 punktów;
4) stopień dostateczny - od 13 do 15 punktów;
5) stopień dopuszczający - 11 i 12 punktów;
6) stopień niedostateczny - od 0 do 10 punktów.
4.  Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 3. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
5.  Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu.
6.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§  16. 
1.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe oraz w art. 44zia ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, zwany dalej "egzaminem klasyfikacyjnym":
1) z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;
2) z zajęć edukacyjnych artystycznych - przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej.
2.  Egzamin klasyfikacyjny z techniki, informatyki i wychowania fizycznego, a także plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej oraz muzyki w liceum sztuk plastycznych ma przede wszystkim formę praktyczną.
3.  W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 2-6.
4.  Dla ucznia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki i wychowania fizycznego, a także plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej i muzyki w liceum sztuk plastycznych oraz
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 115 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe oraz w art. 44zia ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7.  W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
9.  Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§  17. 
1.  Egzamin poprawkowy z:
1) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących - przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;
2) zajęć edukacyjnych artystycznych - przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej.
2.  Egzamin poprawkowy z techniki, informatyki i wychowania fizycznego, a także plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej oraz muzyki w liceum sztuk plastycznych ma przede wszystkim formę praktyczną.
3.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole artystycznej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. W szkole policealnej egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu danego semestru, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego semestru. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku szkoły policealnej - do dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5.  Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.  Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§  18. 
1.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zwany dalej "sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia", z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z techniki, informatyki i wychowania fizycznego, a także plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej oraz muzyki w liceum sztuk plastycznych ma przede wszystkim formę praktyczną.
3.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej. Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się przepisy § 15 ust. 2-6.
4.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.
5.  Do składu komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 4.
6.  Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 2, z udziału w pracy komisji na jego prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.  W skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole artystycznej;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole artystycznej;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
8.  Komisja, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
9.  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia.
11.  Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem tej oceny.
12.  Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
§  19. 
1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli otrzymał co najmniej dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w przypadku szkoły policealnej plastycznej - na semestr programowo wyższy, jeżeli otrzymał co najmniej dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu głównego oraz z następujących zajęć edukacyjnych:
1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia - kształcenie słuchu;
2) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia:
a) w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo - kształcenie słuchu,
b) w specjalności rytmika - improwizacja fortepianowa i kształcenie słuchu;
3) w liceum sztuk plastycznych i szkole policealnej plastycznej - rysunek i malarstwo.
§  20. 
1.  Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.  Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4.  Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
§  21. 
1.  Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. W szkole artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.  Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W szkole artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
4.  Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych. W szkole artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
§  22. 
1.  Rada pedagogiczna, po poinformowaniu przez dyrektora szkoły rodziców albo pełnoletniego ucznia, z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia, o którym mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy o systemie oświaty, klasy, a w przypadku ucznia szkoły policealnej - semestru.
2.  Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku szkoły policealnej - przed dniem zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3.  Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku szkoły policealnej - nie później niż w dniu zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4.  Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy lub semestru albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
§  23. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 44zk ust. 10 ustawy o systemie oświaty, rada pedagogiczna, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w tygodniowym rozkładzie zajęć, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
2.  Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek.
3.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły artystycznej może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.
4.  Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.
5.  Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
6.  W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

Rozdział  3

Egzamin dyplomowy

§  24. 
1.  W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną:
a) dla specjalności instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka jazzowa - polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie przedmiotu głównego, którego program umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach,
b) dla specjalności rytmika - polegającą na:
prezentacji realizacji zagadnień muzycznych zgodnych z założeniami metody Emila Jaques-Dalcroze'a podczas zajęć rytmiki,
wykonaniu interpretacji ruchowej utworu muzycznego,
przeprowadzeniu zajęć rytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji fortepianowej,
c) dla specjalności lutnictwo - polegającą na prezentacji instrumentu muzycznego zbudowanego przez ucznia na podstawie własnego lub innego projektu;
2) część teoretyczną z historii muzyki.
2.  Część praktyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jest dostępna dla publiczności.
3.  Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 44zn ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej "komisją dyplomową", może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
§  25. 
1.  W liceum sztuk plastycznych i szkole policealnej plastycznej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na prezentacji:
a) przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,
b) pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;
2) część teoretyczną z historii sztuki.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  26. 
1.  W szkole baletowej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na wykonaniu:
a) lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego,
b) lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
2) część teoretyczną z historii tańca.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  27. 
1.  W szkole sztuki cyrkowej i szkole policealnej muzycznej egzamin dyplomowy obejmuje:
1) część praktyczną polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego, pokazu dyplomowego albo prezentacji pracy dyplomowej z dziedziny odpowiedniej specjalności lub specjalizacji artystycznej, których zakres umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego;
2) część teoretyczną z historii dziedziny odpowiedniej specjalności lub specjalizacji artystycznej.
2.  Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części praktycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  28.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.
§  29. 
1.  Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych.
2.  W szkole policealnej nauczyciele przekazują uczniom informacje, o których mowa w ust. 1, przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym uczniowie mają przystąpić do egzaminu dyplomowego.
§  30. 
1.  W skład komisji dyplomowej wchodzą:
1) przewodniczący komisji;
2) dyrektor lub wicedyrektor szkoły artystycznej, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
3) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2.  Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w danej szkole artystycznej jak przewodniczącego komisji.
§  31. 
1.  Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład tej komisji.
2.  W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
3.  Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
§  32. 
1.  Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
§  33. 
1.  Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej egzaminu dyplomowego.
2.  Zadania egzaminacyjne uwzględniają podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
3.  W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy.
4.  Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowujący zadania egzaminacyjne łączą je w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia.
5.  Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczątką szkoły artystycznej.
6.  Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.
§  34. 
1.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.
2.  Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.
3.  Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
§  35. 
1.  Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 1, ustalając odrębne oceny w części praktycznej i części teoretycznej.
2.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepis § 15 ust. 3.
§  36.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w:
1) § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustala się odrębne oceny dla poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika;
2) § 26 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
3) § 25 ust. 1 pkt 1 i § 27 ust. 1 pkt 1, ustala się jedną ocenę części praktycznej, w przypadku gdy składa się na nią kilka części lub pokazów.
§  37. 
1.  Ocenę części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala zespół egzaminacyjny.
2.  Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, wskazany przez przewodniczącego zespołu.
3.  Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni.
4.  W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1, każda z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w § 15 ust. 3. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
5.  Ocena ustalona z części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
§  38.  Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
1) w części praktycznej - co najmniej ocenę dostateczną, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 26 ust. 1 pkt 1 - co najmniej oceny dostateczne, odpowiednio z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych dla specjalności rytmika, wykonania lekcji i układu choreograficznego w technice tańca klasycznego oraz lekcji i układu choreograficznego w technice tańca współczesnego lub lekcji i układu choreograficznego w technice tańca charakterystycznego;
2) w części teoretycznej - co najmniej ocenę dopuszczającą.
§  39. 
1.  Dla każdego ucznia sporządza się protokół z egzaminu dyplomowego zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych zespołów egzaminacyjnych;
3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne oraz opis realizacji części praktycznej egzaminu;
6) oceny uzyskane z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu, a w przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz § 26 ust. 1 pkt 1 - wraz z uzyskaną przez ucznia liczbą punktów.
2.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40.  Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia szkoły artystycznej.
§  41. 
1.  Opinie o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia szkoły artystycznej z realizacji tych ćwiczeń, na czas określony w tych opiniach.
2.  Opinie o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia szkoły artystycznej z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.
§  42.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1023 oraz z 2019 r. poz. 608), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).