§ 3. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  3. 
1. 
Dyrektor szkoły ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie zgodnie z § 2 ust. 5 i jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela zgodnie z § 2 ust. 6, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.
2. 
Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:
1)
od 0 do 30 - w przypadku kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
2)
od 0 do 5 - w przypadku kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4.
3. 
W przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów:
1)
wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2)
jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3)
jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4)
wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.