§ 11. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  11. 
1. 
Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:
1)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz ust. 2 i 3;
2)
organ prowadzący szkołę - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 i 16;
3)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - kurator oświaty - w zakresie kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5, 7-9 i 12-14.
2. 
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
3. 
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych zasięga się również opinii rady programowej kolegium. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.