§ 3. - [Zarządzenie dokonania oceny kwalifikacji kandydata; wyznaczenie sędziego dokonującego oceny] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  3.  [Zarządzenie dokonania oceny kwalifikacji kandydata; wyznaczenie sędziego dokonującego oceny]
1. 
Prezes właściwego sądu, w terminie 7 dni od daty złożenia w systemie teleinformatycznym karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie:
1)
zarządza dokonanie oceny kwalifikacji kandydata, zwanej dalej "oceną";
2)
zwraca się do właściwych organów lub przełożonych kandydata o sporządzenie i przekazanie w terminie 14 dni:
a)
opisu przebiegu pracy zawodowej kandydata, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia,
b)
zestawienia danych statystycznych obejmujących wyniki pracy kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub prokuratora,
c)
kopii:
protokołów wizytacji i kontroli, o ile zostały sporządzone przez właściwe organy,
ocen pracy kandydata,
opinii o kandydacie sporządzonych przez jego przełożonych,
innych dokumentów, na których podstawie jest dokonywana ocena;
3)
wyznacza:
a)
sędziego dokonującego oceny,
b)
termin sporządzenia oceny, nie dłuższy niż miesiąc.
2. 
W razie wyznaczenia do dokonania oceny więcej niż jednego sędziego prezes właściwego sądu:
1)
wskazuje zakres oceny dokonywanej przez każdego z wyznaczonych sędziów;
2)
wyznacza termin sporządzenia oceny nie dłuższy niż 2 miesiące.
3. 
Prezes właściwego sądu może do czasu wydania oceny zmienić sędziego wyznaczonego do dokonania oceny, w szczególności gdy przemawiają za tym względy sprawności tego postępowania.
4. 
W przypadku oceny kandydata, o którym mowa w art. 57a § 7 lub 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes właściwego sądu może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o wskazanie sędziego dokonującego oceny za okres delegowania. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości wskazuje tego sędziego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia prezesa właściwego sądu.
5. 
Prezes sądu apelacyjnego może zarządzić dokonanie oceny przez sędziego wyznaczonego z obszaru innej apelacji. W takim przypadku zwraca się niezwłocznie do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o wskazanie sędziego dokonującego oceny, a prezes tego sądu wskazuje tego sędziego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia.
6. 
W przypadku gdy kandydat nie podlega zwierzchnictwu służbowemu albo jego przełożony służbowy nie sporządził opisu przebiegu pracy zawodowej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prezes właściwego sądu zwraca się do kandydata o sporządzenie i przekazanie opisu przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Do opisu przebiegu pracy zawodowej kandydat załącza jednocześnie odpowiednie dokumenty na jego potwierdzenie.