Art. 48. - [Treść wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; załączniki do wniosku] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  48.  [Treść wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; załączniki do wniosku]
1. 
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zawiera:
1)
oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego;
2)
dane wnioskodawcy;
3)
adres zamieszkania;
4)
dane małżonka wnioskodawcy;
5)
informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium.
2. 
Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:
1)
dane małoletniego;
2)
informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 lub art. 8.
3. 
Wniosek przedstawiciela ustawowego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4. 
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2;
2)
posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim;
3)
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
4)
fotografie osób objętych wnioskiem.
5. 
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 54 ust. 1.