[Polskie obszary morskie] - Art. 2. - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska. - Dz.U.2022.457 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Polskie obszary morskie] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 26 stycznia 2023 r.
Art.  2.  [Polskie obszary morskie]
1. 
Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są:
1)
morskie wody wewnętrzne,
2)
morze terytorialne,
3)
strefa przyległa,
4)
wyłączna strefa ekonomiczna

- zwane dalej "polskimi obszarami morskimi".

2. 
Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym rozciąga się na wody, przestrzeń powietrzną nad tymi wodami oraz na dno morskie wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także na wnętrze ziemi pod nimi.