[Zasady prowadzenia działalności maklerskiej; informacje przekazywane klientom lub potencjalnym klientom] - Art. 83c. - Obrót... - Dz.U.2022.1500 t.j. - OpenLEX

Art. 83c. - [Zasady prowadzenia działalności maklerskiej; informacje przekazywane klientom lub potencjalnym klientom] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  83c.  [Zasady prowadzenia działalności maklerskiej; informacje przekazywane klientom lub potencjalnym klientom]
1. 
Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest obowiązana działać w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. W przypadku firmy inwestycyjnej świadczącej usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 4, obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów jest wykonywany z uwzględnieniem art. 65 rozporządzenia 2017/565.
2. 
Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów lub potencjalnych klientów, w tym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne oraz nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez firmę inwestycyjną są oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane w tych celach. Uznaje się, że upowszechnianie informacji w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd jest zachowane w przypadku spełnienia przez firmę inwestycyjną warunków, o których mowa w art. 44 rozporządzenia 2017/565.
3. 
Treść i forma informacji, o których mowa w ust. 2, jest prezentowana w taki sposób, aby klient lub potencjalny klient, do którego jest kierowana informacja lub który może się z taką informacją zapoznać, mógł zrozumieć charakter danej usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz ryzyko związane z nimi, a także podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
4. 
Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi, z uwzględnieniem art. 45-51 i art. 61 rozporządzenia 2017/565, w odpowiednim czasie adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące:
1)
tej firmy oraz usług maklerskich świadczonych przez tę firmę;
2)
instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez tę firmę, rekomendacji oraz strategii działania;
3)
systemów wykonania zlecenia;
4) 46
 kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich, z wyjątkiem świadczenia na rzecz klienta profesjonalnego usług innych niż usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5.
5. 
W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, firma inwestycyjna, zgodnie z art. 52 rozporządzenia 2017/565, przekazuje również informacje o:
1)
zależnym lub niezależnym charakterze świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego;
2)
zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem analizy na potrzeby udzielenia rekomendacji, w szczególności informację, w jakim stopniu zakres analizy dotyczy instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi;
3)
częstotliwości dokonywania okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych, jeżeli firma inwestycyjna zobowiązała się do dokonywania takiej oceny.
6. 
W przypadku gdy usługa, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, jest świadczona w sposób niezależny, firma inwestycyjna, z uwzględnieniem art. 53 rozporządzenia 2017/565:
1)
jest obowiązana objąć zakresem analizy wystarczający rodzaj instrumentów finansowych dostępnych w obrocie i ich liczbę w sposób odpowiednio zróżnicowany, w celu zapewnienia, że rekomendacja jest adekwatna i we właściwy sposób realizuje cele inwestycyjne;
2)
nie może objąć zakresem analizy wyłącznie instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi.
6a.  47
 Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje w formacie elektronicznym, chyba że klient detaliczny albo potencjalny klient detaliczny zażądał ich przekazania na piśmie. Firma inwestycyjna informuje klientów detalicznych i potencjalnych klientów detalicznych o możliwości przekazywania informacji na piśmie.
6b.  48
 Firma inwestycyjna informuje na piśmie klientów detalicznych, którzy otrzymują informacje na piśmie, o zamiarze przekazywania tych informacji w formacie elektronicznym na co najmniej 8 tygodni przed dniem rozpoczęcia ich przekazywania w tym formacie oraz o możliwości ich dalszego przekazywania na żądanie klienta detalicznego na piśmie.
6c.  49
 W przypadku gdy firma inwestycyjna nie posiada danych pozwalających na przekazywanie klientowi detalicznemu informacji w formacie elektronicznym, przekazuje temu klientowi informacje na piśmie.
6d.  50
 W przypadku gdy usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 2, jest świadczona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają firmie inwestycyjnej przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji o związanych ze świadczeniem tej usługi kosztach i opłatach przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi maklerskiej, firma inwestycyjna:
1)
może przekazać klientowi takie informacje niezwłocznie po wykonaniu usługi, jeżeli:
a)
klient wyraził zgodę na przekazanie tych informacji po wykonaniu usługi,
b)
poinformowała klienta o możliwości wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi do czasu otrzymania przez niego tych informacji;
2)
zapewnia klientowi lub potencjalnemu klientowi możliwość uzyskania tych informacji podczas rozmowy telefonicznej, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług.
7. 
Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się w przypadku, gdy usługa maklerska jest elementem usługi uregulowanej w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246), ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872) lub w odrębnych przepisach określających odrębne obowiązki informacyjne wobec klientów lub potencjalnych klientów.
46 Art. 83c ust. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 56 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
47 Art. 83c ust. 6a dodany przez art. 56 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
48 Art. 83c ust. 6b dodany przez art. 56 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
49 Art. 83c ust. 6c dodany przez art. 56 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
50 Art. 83c ust. 6d dodany przez art. 56 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.