Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.89 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2020 r. do: 27 lutego 2021 r.
Art.  29.  [Zmiany w statucie spółki prowadzącej rynek regulowany i w regulaminie rynku regulowanego]
1.  Dokonywanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek regulowany i regulaminie rynku regulowanego wymaga zgody Komisji. Komisja odmawia udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie i regulaminie, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć bezpieczeństwo obrotu.
2.  Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana informować Komisję o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 25 ust. 2.
3.  Spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom obrotu regulamin rynku regulowanego i jego zmiany oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje obowiązujące na prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.