Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austriackiego przepisach przewozowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam co następuje:
B. austrjacki regulamin ruchu (Dz. u. p. № 172 z r. 1909) obowiązuje nadal tylko w obrąbie b. zaboru austrjackiego, nie posiada zatem więcej w komunikacji z państwami obcemi charakteru przepisów międzynarodowych, lecz wyłącznie charakter przepisów wewnętrzno-polskich, obowiązujących na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Dla komunikacji bezpośredniej między b. zaborem austrjackim a państwami obcemi wydane będą oddzielne przepisy przewozowe.

Warszawa, dnia 17 lipca 1919 r.